OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (10. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-03/2012
Datum: 21.02.2012

V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010 in
45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št.
2/2008 in 50/2010)

s k l i c u j e m
10. sejo Občinskega sveta Občine Laško,
ki bo v sredo, 29.02.2012, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 9. seje z dne 14.12.2011
3. potrditev realizacije sklepov 9. seje z dne 14.12.2011

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrukturo za neprofitne dejavnosti
1/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 31.01.2012

2. Področje družbenih dejavnosti
2/1 Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene pomoči družini na domu - socialna oskrba na domu v Občini laško

3. Področje splošno pravnih zadev
3/1 Predlog okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto 2012 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2011

4. Volitve in imenovanja
4/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Vrtec Laško
4/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško
4/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
4/4 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Knjižnica Laško
4/5 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - območna izpostava Laško
4/6 Predlog Sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta JP Komunala Laško
4/7 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Celjske lekarne
4/8 Predlog Sklepa o imenovanju Uredniškega odbora občinskega javnega glasila Laški bilten

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK, l.r.


Vabljeni:
· člani Občinskega sveta Laško
· uslužbenci Občinske uprave Laško
· Jože Korže, član Državnega sveta RS
· Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
· Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
· nadzornemu odboru občine
· političnim strankam v občini
· krajevnim skupnostim v občini
· sredstvom javnega obveščanja
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2010 - 2014 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (10. redna seja)