OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (3. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-30/2010
Datum: 6. 12. 2010 
V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)
 
s k l i c u j e m
3. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 15. 12. 2010,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:
A)
1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 2. seje z dne 10. 11. 2010
3. potrditev realizacije sklepov 2. seje z dne 10. 11. 2010

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja in prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško -1. obravnava
1/2 Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško - 1. obravnava
1/3 Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kartuzija Jurklošter - 1. obravnava
1/4 Predlog Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2011
1/5 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Dobrna, Laško, Štore in Vojnik
1/6 Predlog Sklepa o določitvi vrednostne točke za odmero NUSZ za leto 2011
1/7 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja

2. Področje družbenih dejavnosti
2/1 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško
2/2 Spremembe cenika uporabe šolskih prostorov v Občini Laško
2/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije"Izgradnja PO Šentrupert"
2/4 Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja večnamenskega objekta - gasilskega doma Rimske Toplice"
2/5 Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Obnova večnamenskega objekta Dom Svobode in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu v Zidanem Mostu"

3. Področje proračuna
3/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2010 s poročilom o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 31. oktobra 2010
3/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 - 2. obravnava

4. Volitev in imenovanja
4/1 Predlog sklepa o imenovanju članov sveta centra STIK Laško
4/2 Predlog sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Glasbene šole Laško - Radeče
4/3 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana nadzornega sveta JP Komunale Laško
4/4 Predlog sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško
4/5 Informacija o upravnem sporu (tožba OO SDS Laško zoper sklep Občinskega sveta Laško št. 040-17/2010, z dne 27.10.2010)

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
člani Občinskega sveta Laško
uslužbenci Občinske uprave Laško
Irena Komatar, AXIS d.o.o.
Jože Kumer, Geodetski zavod Celje
Franci Nemec, Pivovarna Laško
Jože Korže, član Državnega sveta RS
Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS

Material poslan v vednost in uporabo:
nadzornemu odboru občine
političnim strankam v občini
krajevnim skupnostim v občini
sredstvom javnega obveščanja
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2010 - 2014 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (3. redna seja)