OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (2. redna in slavnostna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-23/2010
Datum: 2. 11. 2010

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)

s k l i c u j e m

2. redno in slavnostno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 10. 11. 2010,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.


Za sejo predlagam:

A)
1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 1. (konstitutivne) seje z dne 27.10.2010
3. potrditev realizacije sklepov 1. (konstitutivne) seje z dne 27. 10. 2010

in

B) naslednji
DNEVNI RED:
1. Volitve in imenovanja
1/1 Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško
1/2 Predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Laško
1/3 Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško

2. Vprašanja in odgovori

C) Slavnostna seja

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
Vabljeni:
    člani Občinskega sveta Laško
    uslužbenci Občinske uprave Laško
    Milko Škoberne, predsednik OVK
    Jože Korže, član Državnega sveta RS
    Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS

Material poslan v vednost in uporabo:
    nadzornemu odboru občine
    političnim strankam v občini
    krajevnim skupnostim v občini
    sredstvom javnega obveščanja
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2010 - 2014 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (2. redna in slavnostna seja)