OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (Konstitutivna seja Občinskega sveta Laško)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-16/2014
Datum: 14. 10. 2014

V A B I L O

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
konstitutivno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 22. 10. 2014,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.


Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
1. Imenovanje mandatne komisije za pregled morebitnih prispelih pritožb ter pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
   a - župan
   b - občinski svet
3. Poročilo mandatne komisije ter potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Slovesna prisega župana
5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
- novoizvoljeni člani Občinskega sveta Laško
- Boštjan Grešak, predsednik Občinske volilne komisije Laško in ostali člani OVK
- uslužbenci Občinske uprave Laško
- mediji

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane