OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

13. redna seja Občinskega sveta Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-08/2016
Datum:  16. 5. 2016Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m

13. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 5. 2016,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča  Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti  in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:    
      

3. Področje družbenih dejavnosti

4. Področje gospodarstva
4/2 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2015:  

5. Področje komunalne dejavnosti, okolja in prostora

6. Proračun in premoženjske zadeve

7. Imenovanja

8.    Vprašanja in pobude

9.    Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
•    člani Občinskega sveta Laško,
•    uslužbenci Občinske uprave Laško,
•    Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
•    Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
•    Bojana Stopinšek, ORP Osrednje Celjsko,  
•    Brigita Avbelj, LOCUS, d.o.o.,
•    Uroš Košir, LOCUS, d.o.o.,
•    Gasilska zveza Laško,
•    Robert Vipotnik Sirc, komandir Policijske postaje Laško,
•    Vlado Marot, sekretar Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Laško-Radeče,
•    Jurij Šuhel in Miha Mirt, Študentski, mladinski in otroški center Laško.
 
Material poslan v vednost in uporabo:
•    nadzornemu odboru občine,
•    političnim strankam v občini,
•    krajevnim skupnostim v občini,
•    sredstvom javnega obveščanja.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane