OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (23. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Številka: 032-18/2017
Datum: 11. 12. 2017


V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
23. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 20. 12. 2017, ob 17. uri
v Modri dvorani Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in

B) sprejem


DNEVNEGA REDA:


1. Sprejem zapisnika 22. seje z dne 11. 10. 2017

2. Potrditev realizacije sklepov 22. seje z dne 11. 10. 2017

3. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
3/1 Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Laško – 2. obravnava
3/2 Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – skrajšani postopek
3/3 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško
3/4 Predlog Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2018-2021

4. Gospodarske dejavnosti
4/1 Predlog Koncesijskega akta za izvedbo projekta "Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka"
4/2 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško
4/3 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2018
4/4 Predlog Ukinitve zaznambe javnega dobra na zemljiščih parc. št. 979/1, k. o. Lahomšek, parc. št. 2079/13, k. o. Trobni Dol in parc. št. 980/1, k. o. Plazovje

5. Proračun in razpolaganje z nepremičnim premoženjem
5/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 20. novembra 2017 z oceno realizacije za leto 2017
5/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 – 2. obravnava
5/3 Predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018
5/4 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2018
5/5 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 – 1. obravnava
5/6 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2017

6. Družbene dejavnosti
6/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško – skrajšani postopek
6/2 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško
6/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško
6/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško
6/5 Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško
6/6 Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
6/7 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško
6/8 Predlog Letnega program športa v Občini Laško za leto 2018
6/9 Predlog Finančnega načrt in program dela uredništva Laškega biltena za leto 2018

7. Volitve in imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Centra za socialno delo Laško
7/2 Predlog Mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
7/3 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca
7/4 Predlog Sprememb in dopolnitev Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

7. Vprašanja in pobude

8. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Laško,
- uslužbenci Občinske uprave Laško,
- Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
- Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
- Tomaž Novak, Komunala Laško,
- Ivan Verbovšek, Komunala Laško,
- Aleksandra Geršak Podbreznik, RC Planiranje, d. o. o. Celje,
- Boštjan Ferk, IJZP,
- Dejan Podhraški, IJZP,
- Janez Gorenšek, IAMB, zavod.

Material poslan v vednost in uporabo:
- nadzornemu odboru občine,
- političnim strankam v občini,
- krajevnim skupnostim v občini,
- sredstvom javnega obveščanja.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2014 - 2018 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (23. redna seja)