OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (25. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Številka: 032-11/2018
Datum: 17. 4. 2018V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

25. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 4. 2017, ob 17. uri
v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in

B) sprejem


DNEVNEGA REDA:
1. Sprejem zapisnika 24. seje z dne 28. 3. 2018

2. Potrditev realizacije sklepov 24. seje z dne 28. 3. 2018

3. Družbene dejavnosti
3/1 Zaključna poročila za leto 2017:
a. Policijska postaja Laško
b. Knjižnica Laško
c. STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
d. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško - Radeče
e. Študentski, mladinski in otroški center Laško

3/2 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2017:
a. Skupnost občin Slovenije
b. Združenje občin Slovenije

3/3 Lokalni program kulture 2018-2021

4. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
4/1 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2017
4/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2018
4/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško – skrajšani postopek
4/4 Predlog Sklepa o znižanju subvencije omrežnine za vodovodno infrastrukturo – za gospodinjstva in nepridobitno dejavnost

5. Gospodarstvo
5/1 Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Laško – 1. obravnava
5/2 Novelacija načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Laško
5/3 Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2017

6. Proračun in javne finance
6/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018 – skrajšani postopek
6/2 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018
6/3 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 – 2. obravnava
6/4 Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019
6/5 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2019
6/6 Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe in predlog Sklepa o redni likvidaciji Javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe

7. Volitve in imenovanja
7/1 Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško – skrajšani postopek
7/2 Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Laško

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Mag. Marko Zidanšek, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
• Alan Hrapot, komandir Policijske postaje Laško,
• Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško,
• Janja Urankar Berčon, direktorica STIK-a Laško,
• Vlado Marot, sekretar Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Laško - Radeče,
• Domen Trkulja, vodja ŠMOCL-a Laško,
• Tomaž Novak, direktor Komunale Laško, d. o. o.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2014 - 2018 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (25. redna seja)