OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (27. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Številka: 032-15/2018
Datum: 25. 9. 2018
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m

27. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 3. 10. 2018, ob 17. uri
v Modri dvorani Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in
B) sprejem

DNEVNEGA REDA:
1. Sprejem zapisnika 26. seje z dne 13. 6. 2018

2. Sprejem zapisnika 1. izredne seje z dne 20. 6. 2018

3. Potrditev realizacije sklepov 26. seje z dne 13. 6. 2018

4. Potrditev realizacije sklepa 1. izredne seje z dne 20. 6. 2018

5. Proračun in razpolaganje z nepremičninami
5/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2018 z oceno realizacije za leto 2018
5/2 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško 2/2018 za leto 2018 – skrajšani postopek
5/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2018
5/4 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin – skrajšani postopek

6. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
6/1 Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v Občini Laško – 1. obravnava


7. Splošne zadeve
7/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – skrajšani postopek

8. Imenovanja in občinska priznanja
8/1 Predlog Sklepa o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Laško
8/2 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj
8/3 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca

9. Vprašanja in pobude

10. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško                           
Franc ZDOLŠEK                               

Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Laško,
- uslužbenci Občinske uprave Laško,
- Mag. Marko Zidanšek, član Državnega sveta RS,
- Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS.

Material poslan v vednost in uporabo:
- nadzornemu odboru občine,
- političnim strankam v občini,
- krajevnim skupnostim v občini,
- sredstvom javnega obveščanja.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2014 - 2018 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (27. redna seja)