OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (22. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Številka: 032-14/2017
Datum: 2. 10. 2017
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m

22. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 11. 10. 2017, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:


1. Sprejem zapisnika 21. seje z dne 5. 7. 2017
2. Potrditev realizacije sklepov 21. seje z dne 5. 7. 2017

3. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
3/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško – skrajšani postopek
3/2 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško – 2. obravnava
3/3 Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Laško – 1. obravnava

4. Proračun in razpolaganje z nepremičnim premoženjem
4/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2017 z oceno realizacije za leto 2017
4/2 Predlog Odloka o proračunu za leto 2018 – 1. obravnava
4/3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – VI. dopolnitev
4/4 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017

5. Družbene dejavnosti
5/1 Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško

6. Volitve in imenovanja
6/1 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Glasbene šole Laško – Radeče
6/2 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
6/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017
6/4 Izvolitev elektorjev za volitve v državni svet

7. Vprašanja in pobude

8. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Laško,
- uslužbenci Občinske uprave Laško,
- Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
- Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
- Matej Kovačič, Geodetski zavod Celje,
- Uroš Košir, Locus, d. o. o.,
- Tomaž Novak, Komunala Laško.

Material poslan v vednost in uporabo:
- nadzornemu odboru občine,
- političnim strankam v občini,
- krajevnim skupnostim v občini,
- sredstvom javnega obveščanja.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane