OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Postopki in obrazci


(seznam po abecednem vrstnem redu)
Filter
Naslov
Brezplačno pravno svetovanje
Dostop do informacij javnega značaja
Izdaja arhivskega ali dokumentarnega gradiva iz izbirke občine
Izdaja dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe FURS
Izdaja dovoljenja za oglaševanje in reklamiranje
Izdaja dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Izdaja lokacijske informacije
Izdaja potrdil iz uradnih evidenc
Izdaja potrdila o lastni proizvodnji blaga
Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča
Izdaja smernic oz. projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode
Izdaja soglasja k projektnim rešitvam za fekalne in meteorne vode
Izdaja soglasja za prodajo blaga na Laškem sejmu
Izdaja soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln
Letovanje otrok na morju
Nadaljevanje najemnega razmerja po preselitvi najemnika
Najem javne površine
Odmera komunalnega prispevka
Odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
Opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja
Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča v občinskem prostorskem aktu
Pogovor z županom
Posredovanje mesečnega poročila o številu prenočitev in pobrani turistični taksi
Potrjevanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
Potrjevanje podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije
Prenos zemljišč v last Občine Laško
Prijava taksnih predmetov za uporabo javne površine za začasne namene (sejmi, prireditve)
Sklenitev aneksa k najemni pogodbi
Sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali prenehanje zunajzakonske skupnosti
Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika
Soglasje lastnika za posege najemnika v stanovanju
Subvencioniranje letovanja otrok na morju
Subvencioniranje tržne najemnine
Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči
Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči za novorojence
Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči za študij v tujini
Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
Zamenjave neprofitnih stanovanj
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane