OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Infrastruktura v Marija Gradcu

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Že vrsto let je Marija Gradec pomembna infrastrukturna točka, ki jo je potrebno urediti in s tem zagotoviti ustrezne državne, regijske in lokalne povezave na tem delu laške občine. Vemo, da ni prave cestne povezave Laškega in vzhodnega dela občine ter širšega kozjanskega območja. Temu botruje neustrezen podvoz, ki nima pravih gabaritov (višine, širine, radiji), prav tako ni sprejemljiv iz vidika poplavne varnosti.

Zato je občina Laško pričela že v letu 2001 z resnejšimi prostorskimi umestitvami protipoplavnih ukrepov ter sprejela lokacijski načrt od železniškega mostu v Laškem z rešitvami marijagraškega ovinka vse do potrebnih ukrepov na Savinji do Udmata. Del protipoplavnih ureditev je država uredila v letu 2012 s prestavitvijo marijagraškega ovinka za 60 metrov. Tako je tok reke bolj ugoden s strani dinamike vod, kar se odraža v znižanju visokih vod za 30 cm.

Prav tako je občina od leta 2007 do 2015 vodila aktivnosti za prostorsko umestitev infrastrukture v prostor z  Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve Savinje Laško–Udmat. S tem je bila podana zakonska podlaga za:
  • izgradnjo novih dveh mostov na reki Lahomnici,
  • izgradnjo nove povezovalne ceste A med gostilno Bezgovšek ter prostorom proti javni poti proti Radobljam med železniško progo in reko Savinjo,
  • izgradnjo novega podvoza proti Marija Gradcu pod žel. progo z vsemi ostalimi navezavami infrastrukture,
  • izgradnjo novega mostu preko reke Savinje v skupni dolžini 110 metrov z vmesno podporo na sipini reke.

V teh dneh so izvajalci pričeli s pripravljalnimi deli za izgradnjo ceste A med reko Savinjo in železniško progo z mostom čez Lahomnico. Po Pivu in cvetju se bo pričela gradnja novega podvoza pod žel. progo pod levim tirom. Glavnina dogajanja v drugem letu bo zahtevala obvoze in strpne udeležence v prometu. V letu 2019 se predvideva nadaljevanje gradnje novega podvoza, tokrat pod desnim tirom proge ter gradnja drugega mostu preko Lahomnice z vsemi ostalimi navezavami in ureditvami na Marija Gradcu. Meja obdelave je do gostilne Čater. Prav tako pa istočasno potekajo usklajevanja med Ministrstvom za infrastrukturo ter  občino za podpis protokola o nadaljevanju aktivnosti za predvideno ureditev ceste skozi Marija Gradec z ostalimi urbanimi ureditvami za nemoteno delovanje kraja in prebivalcev Marija Gradca.

Za gradnjo 3. mostu preko Savinje se projekti PGD zaključujejo, urejajo se katastrske zadeve in odkupi, tako da je predviden začetek gradnje mostu v letu 2019. 

Občina načrtuje pričetek gradnje kanalizacijskega omrežja v letošnjem letu na območju Marija Gradca.
most MG1
Infrastrukturne ureditve na območju Marija Gradca
most MG2
3. most preko Savinje v Marija Gradcu iz južne smeri
most MG3
Tretji most preko Savinje v Marija Gradcu iz vzhodne smeri

Posnetek predvidene infrastrukturne ureditve na območju Marija Gradca.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane