OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka Okoljskega poročila in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za kamnolom Rečica

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za kamnolom Rečica (LAU-50) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za kamnolom Rečica.

Javno se razgrne:

  • Okoljsko poročilo o občinskem podrobnem prostorskem načrtu(OPPN) za kamnolom Rečica (LAU-50), ki ga je izdelalo podjetje IPSUM Domžale d.o.o., številka projekta 334/18, januar 2019, dopolnitve maj 2019 in julij 2019,

  • Odlok o OPPN za kamnolom Rečica, katerega je izdelalo podjetje IUP d.o.o. Ulica XIV. divizije 14, Celje, številka projekta 320/16, avgust 2019.

Postopek prostorskega dokumenta, je bil uveden s sklepom župana, objavljen v Uradnem listu RS, št.: 52/2016 z dne, 29. 7. 2016.

Območje zajema zemljiške parcele iz Odloka o OPPN za kamnolom Rečica, katerega je izdelalo podjetje IUP d.o.o. Ulica XIV. divizije 14, Celje, številka projekta 320/16, avgust 2019.

Okoljsko poročilo in odlok o OPPN za kamnolom se bosta razgrnila v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško v preddverju Urada Župana in v prostorih Krajevne skupnosti Rečica, Huda jama 1, 3270 Laško.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 25. septembra 2019 do 25. oktobra 2019.

Ogled okoljskega poročila in odloka o OPPN za kamnolom Rečica bo možen v delovnem času občinske uprave in v času uradnih ur KS Rečica.

V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v prostorih Krajevne skupnosti Rečica, Huda jama 1, v sredo 23. oktobra 2019, ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Okoljsko poročilo in odlok o OPPN za kamnolom Rečica bosta prikazana tudi na spletni strani občine: www.lasko.si.

V času javne razgrnitve lahko k okoljskem poročilu in Odloku o OPPN za kamnolom Rečica podajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 25. oktobra 2019. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu (preddverje Urada Župana in prostorih Krajevne skupnosti Rečica) v času uradnih ur, oziroma naslovijo na Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
OPPN REČICA
  SKLEP

  ODLOK O OPPN ZA KAMNOLOM REČICA

  OPPN ZA KAMNOLOM

  OKOLJSKO POROČILO

  PRIKAZ OŽJE OKOLICE OBMOČJA

  GRAFIKA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane