Okoljsko poročilo in Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za infrastrukturo Rimske Toplice - usklajen predlog (16.02.2018)

Velikost pisave:
  SKLEP z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in javni obravnavi Okoljskega poročila in usklajenega predloga Odloka o OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice.

  Okoljsko poročilo za OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice.

  Odlok o OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice (usklajen predlog).

  Ureditvena situacija.


  Zabeležka javne obravnave.