OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (16. redna seja)

Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-09/2013
Datum: 26.04.2013
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m

16. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 08. 05. 2013, ob 17. uri
v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Družbene dejavnosti

1/1 Zaključna poročila za leto 2012:

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti


3. Področje proračuna in gospodarske zadeve


4. Volitve in imenovanja

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
• Ivan Medved, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško
• Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško – Radeče
• Branka Bugarin, direktorica JZ Zdravstveni dom Laško
• Marko Ratej, JZ Zdravstveni dom Laško
• Polonca Teršek, v.d. direktorice Centra za socialno delo Laško
• Greta Labohar Škoberne, ravnateljica Vrtca Laško
• Manica Skok, ravnateljica Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice
• Ljudmila Pušnik, ravnateljica Osnovne šole Primoža Trubarja Laško
• Marija Kovačič, direktorica Knjižnice Laško
• Tomaž Majcen, v.d. direktorja JZ STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturoLaško
• Zdenko Lesjak, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško,Občine Štore in Občine Žalec
• Andrej Hercog, Limnos, d.o.o.

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Statične Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (16. redna seja)