OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

6. redna seja občinskega sveta Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Številka: 032-18/2019
Datum: 25. 10. 2019
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)


s k l i c u j e m

6. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 6. 11. 2019,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 5. seje z dne 25. 9. 2019

2. Realizacija sklepov 5. seje z dne 25. 9. 2019

3. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti
3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec" – 1. obravnava
3/2 Predlog Sklepa o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda

4. Javne finance in proračun
4/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 – 1. obravnava
4/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2021 – 1. obravnava
4/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin - skrajšani postopek

5. Področje družbene dejavnosti
5/1 Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani postopek
5/2 Predlog Odloka ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne – 1. obravnava

6. Splošne zadeve
6/1 Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 2. obravnava

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o nakazilu sejnine v dobrodelne namene

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Župan Občine Laško                                                      
Franc ZDOLŠEK                                                         

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Zdenko Lesjak, Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Vabila s sejnim gradivom Občinski svet 6. redna seja občinskega sveta Laško