OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (20. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-17/2013
Datum: 09.12.2013


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
20. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 18. 12. 2013, ob 17. uri
v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A)
1.
ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 19. seje z dne 06.11.2013
3. potrditev realizacije sklepov 19. seje z dne 06.11.2013

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Splošne zadeve in področje mandatnih vprašanj, volitev in imenovanj

1/1 Potrditev mandata nadomestne članice občinskega sveta
1/2 Predlog Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Laško
1/3 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2014
1/4 Predlog Sklepa o odpovedi sejnine v humanitarne namene
1/5 Popravek Mnenja k imenovanju direktorice CSD Laško

2. Področje proračuna in gospodarstva

2/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2014 – 2. obravnava
2/2 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2014
2/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013
2/4 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja

3. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti

3/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Laško – skrajšani postopek
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno – obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) – 1. obravnava
3/3 Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2014
3/4 Predlog Programa vodooskrbe s pitno vodo za leto 2014
3/5 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov
3/6 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
3/7 Predlog Elaborata o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Laško

4. Področje družbenih dejavnosti

4/1 Predlog Letnega programa športa za leto 2014
4/2 Predlog Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Laško za obdobje 2014-2017
4/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije »Glasbena šola Laško-Radeče«

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Dodatna točka k dnevnemu redu: Odstop od izvedbe javnega naročila "Obnova JP700701 Trobni Dol - Tovornik"

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Darja Turk, Simbio
• Franc Nemec, Pivovarna Laško
• Tomaž Novak, Komunala Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Vabila s sejnim gradivom Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (20. redna seja)