Seznam javnih evidenc, ki jih vodi organ

Seznam javnih evidenc, ki jih vodi organ
SEZNAM JAVNIH EVIDENC OBČINE LAŠKO

CESTNO KOMUNALNA INŠPEKCIJA
Ime evidence:     Evidenca komunalnega redarstva, ki zajema
  • evidenco izdanih odločb,
  • evidenco izdanih plačilnih nalogov,
  • evidenco izrečenih opozoril,
  • evidenco plačanih prekrškov,
  • evidenco predlogov za okrajno sodišče na podlagi zahtev za sodno varstvo ter
  • evidenco predlogov za davčno izterjavo.

CIVILNA ZAŠČITA
Ime evidence:     Evidenca sistema za zaščito in reševanje ter pripadnikov civilne zaščite

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Šport in rekreacija
Ime evidence:     Razvoj športnih objektov v občini
Ime evidence:     Seznam športnih društev v občini
Ime evidence:     Seznam športnih društev, ki so pridobila status društva v javnem interesu na področju športa

Otroško varstvo
Ime evidence:     Popis in ocena stanja otroških igrišč v občini

Osnovnošolsko izobraževanje
Ime evidence:     Evidenca brezplačnih prevozov šoloobveznih otrok

Kultura
Ime evidence:     Seznam kulturnih spomenikov naravne in kulturne dediščine
Ime evidence:     Seznam kulturnih društev v občini

Socialna varnost
Ime evidence:     Seznam oseb starejših od 65 let v občini
Ime evidence:     Seznam socialno-humanitarnih v občini
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do doplačila Občine Laško po odločbi o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do doplačila Občine Laško po odločbi o oprostitvi plačila storitve pomoči na domu
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do družinskega pomočnika
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči za novorojence
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči za študij v tujini
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do subvencije neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja

UREJANJE PROSTORA
Ime evidence:     Seznam lokacijskih informacij
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo komunalnega prispevka
Ime evidence:     Evidenca izdanih odločb o priključitvi na kanalizacijsko omrežje
Ime evidence:     Seznam izjemnih posegov na najboljša kmetijska zemljišča
Ime evidence:     Seznam prostorskih planskih dokumentov in PIA
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ)

SPLOŠNE ZADEVE
Ime evidence:     Evidenca občinskih cest
Ime evidence:     Evidenca nestabilnosti tal

STANOVANJSKO PODROČJE
Ime evidence:     Podatki o stanovanjih, stanovanjskih stavbah in poslovnih prostorih na območju Občine Laško
Ime evidence:     Register točkovnih zapisnikov za stanovanja in poslovne prostore na območju Občine Laško
Ime evidence:     Evidenca upravičenih do subvencionirane neprofitne najemnine

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.