Na seji OS so največ časa namenili pokrajinski zakonodaji

Z namenom, da bodo zakonodajni predlogi deležni čim širšega družbenega konsenza in podpore lokalnih skupnosti, je Državni svet RS pozval občinske svete, da se opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje in do vprašanja ustanovitve pokrajin, njihovega imena in sedeža ter umestitve občine v posamezno pokrajino. Tako so občinski svetniki proučili obširen zbornik Pokrajine v Sloveniji, v katerem so zbrani osnutki pokrajinske zakonodaje s pogledom pristojnosti pokrajin. Gre za osnutke zakona o ustanovitvi pokrajin in zakona o pokrajinah s katalogom "Pristojnosti in naloge pokrajin" ter osnutek zakona o financiranju pokrajin. Vse to je na ogled na spletni povezavi www.pokrajine.si/zbornik2020. Zbrane svetnike sta na daljavo nagovorila predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca in prof. dr. Boštjan Brezovnik, vodja Strokovne komisije Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske zakonodaje. Kovšca je poudaril, da osnutki pokrajinske zakonodaje temeljijo na strokovnih ter analitičnih izhodiščih in so dobra osnova za vzpostavitev druge ravni lokalne samouprave, ki jo Slovenija z vidika razvojnih potreb in čedalje večje centralizacije nujno potrebuje. Preko videokonference so svetniki potrdili predlog sklepa, ki ga je v zvezi z gradivom Državnega sveta pripravila Statutarno pravna komisija. Tako so se svetniki strinjali, da se Občina Laško umesti v Savinjsko pokrajino s sedežem v Celju.

V nadaljevanju februarske seje so svetniki imenovali člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Še en mandat bodo v SPV delovali Borut Škegro kot predstavnik Komunale Laško, Robert Bezamovski kot predstavnik Policijske postaje Laško, Cvetka Pišotek kot predstavnica Upravne enote Laško, Dimitrij Gril, Jasna Kermelj in Aljaž Krpič kot predstavniki Občine Laško ter Martin Razboršek kot predstavnik Avto moto društva Laško. Nova člana pa sta predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Laško Simon Golouh in pa predstavnica javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja Jasna Lapornik.

Potrjena je bila Realizacija dela Občinskega sveta Laško v letu 2020 s pregledom odgovorov na vprašanja in realizacije pobud članov občinskega sveta v letu 2020. Svetniki so potrdili tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Komunala, Zaključni poročili o izvedbi investicije z izgradnjo nogometnega igrišča v Rečici z umetno travnato površino in izgradnjo LED razsvetljave ter Zaključno poročilo o izvedbi investicije v ureditev prostorov Čebelarskega centra Laško.

Sprejet je bil nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Laško. Po pravilniku so ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma:

  • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
  • sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih,
  • sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij in
  • oddaja poslovnih prostorov v lasti občine po znižani najemnini.

Novost med ukrepi je sofinanciranje materialnih stroškov investicij, in sicer:

  • stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
  • stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo proizvodnih oziroma poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa, gradnje ali preureditve proizvodnih oziroma poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.

Znesek sofinanciranja znaša do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 3.000 EUR. Pri sofinanciranju samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest je sprememba pri višini dodeljevanja sredstev. Le-ta znaša 3 do 5 minimalnih neto mesečnih plač. Glede na proračunske zmožnosti bo lahko pristojni Odbor za gospodarski razvoj občine na predlog strokovnih služb Občine Laško določil maksimalno višino sofinanciranja.

Na področju družbenih dejavnosti sta bila sprejeta dva pravilnika in letni program športa.

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško določa upravičence do dodelitve denarne pomoči, namen dodelitve, merila in  postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči socialno ogroženim učencem iz občinskih proračunskih sredstev. Do sedaj so o upravičencih odločale svetovalne delavke na obeh matičnih šolah, po novem pa bo o tem odločala tričlanska komisija, ki jo bodo sestavljali predstavnik občinske uprave in predstavnika obeh matičnih šol. Sredstva so dodatna finančna pomoč Občine Laško in so namenjena socialno ogroženim učencem za plačilo šole v naravi ter plačilo malice in kosila.

Uporabo šolskih telovadnic in športne dvorane Tri lilije sta do sedaj urejala Pravilnik o uporabi šolskih prostorov v Občini Laško (Uradni list RS, št. 57/09) in Pravilnik o uporabi in najemu športne dvorane Tri lilije (Uradni list RS, št. 82/19). Nov Pravilnik o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Občine Laško združuje oba pravilnika in zajema tudi druge površine za šport v lasti Občine Laško. V pravilniku je predvideno, da se za uporabo sklepajo tripartitne pogodbe o uporabi, katere poleg zakonsko določenega podpisa župana podpišeta tudi predstojnik upravljavca posameznega objekta oziroma površine in uporabnik. Uporabnina je prihodek proračuna občine, ki je lastnik premoženja, in se uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanja stvarnega premoženja občine.

Letni program športa za leto 2021 določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu. Občina Laško bo za izvajanje programov športa iz občinskega proračuna za leto 2021 namenila 1.645.000,00 EUR sredstev.

Naslednja seja občinskega sveta pa bo predvidoma 24. marca.

 

  PRISPEVEK MMC TV LAŠKO O SEJI OBČINSKEGA SVETA SEJA

 


Laški bilten

LaskiBlten st8015.02.2021
je izšla 82. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.