Page 2 - Laski_Bilten_st69_NR
P. 2

Osnovni podatki o glasilu        SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI,


    Odgovorna urednica:            končuje se leto 2018, v katerem ste mi zaupali moj nov
    Tanja Grabrijan             mandat na čelu Občine Laško. Iskreno se vam zahvaljujem
                        za zaupanje, hkrati pa mi je to tudi priznanje, da dobro de-
    Pomočnica odgovorne urednice,
    oglasno trženje: Stanka Jošt       lamo, da občinski svet in občinska uprava ter ostale služ-
                        be zadovoljujejo vaše želje. Vse to pa ne pomeni, da sem
    Tehnični urednik: Tomaž Koprivc     z vsem zadovoljen, zato se bomo v prihajajočem mandatu
                        vsi skupaj še bolj potrudili, da se vam še bolj približamo
    Uredniški odbor:
    Nina Pader Topole, Rok Deželak,     in vse svoje napore usmerimo v reševanje naših skupnih
                        problemov.
    Nika Teraž, Miha Gartner, Tomaž Majcen
                         Naslednja štiri leta bodo v marsičem prelomna, saj se bo končala največja investici-
    Izdajatelj: Občina Laško,        ja v naši občini v zadnjih letih, ki bo prinesla nov infrastrukturni preboj tudi na cest-
    Mestna ulica 2, 3270 Laško        nem področju. Naš levi in desni del občine bosta medsebojno neovirano povezana.
                        Novi mostovi v Laškem, Rimskih Toplicah in Zidanem Mostu bodo premoščali reko
    Naslov uredništva:            Savinjo in s tem omogočali neovirano dostopnost do vseh krajev pri nas ter tako omo-
    Laški bilten – Občina Laško,       gočali razvoj gospodarstva, kmetijstva, predvsem pa turizma po celotnem območju
    Mestna ulica 2, 3270 Laško        Laškega.
       tel. 03 7338 712,          Vsemu temu pa želimo slediti tudi z občinskimi investicijami, saj nas čaka veliko
       faks 03 7338 740         dela na vseh področjih. Urediti želimo zdravstveno oskrbo, saj bomo dogradili pri-

    internet: www.lasko.si          zidek k Zdravstvenemu domu Laško, kjer bomo nadgradili osnovno zdravstveno os-
                        krbo še s specialističnimi ambulantami. Na področju športa bomo sanirali dvorano v
    e-naslov: bilten@lasko.si        Laškem ter zgradili telovadnico v Rimskih Toplicah. Na kulturnem področju bomo

    Lektoriranje: Nina Pader Topole     sanirali kulturni dom v Laškem in nadaljevali s projekti Kartuzije Jurklošter, rudarske
                        dediščine in še drugimi ... Dogradili bomo vrtec v Rimskih Toplicah, obnovili bomo
    Oblikovanje in grafična priprava:    kuhinje na centralnih šolah. V naslednjih letih moramo dograditi tudi kanalizacijski
    Design Demšar, d. o. o., Kamnitnik 18,  sistem, obnoviti in zgraditi je potrebno še del vodovodnega omrežja, obnoviti staro
    4220 Škofja Loka             mestno jedro v Laškem, obnoviti in na novo asfaltirati ceste in javne poti po celotni

    Tisk: Present, d. o. o.,         občini, hkrati pa urediti vaška jedra s parkirišči. Pristopili bomo k evropskemu pro-
    Dolenjska c. 43, 1000 Ljubljana     gramu pametnih mest in vasi ter s tem še pospešili razvoj celotnega območja.
                         V letih, ki prihajajo, nas čaka mnogo dela in z realizacijo teh del mnogo lepih tre-
    Naklada: 5.150 izvodov          nutkov, ki jih vedno želimo deliti z vami.
                         V letu, ki prihaja, pa vam želim obilo uspehov in zadovoljstva na vseh področjih,
    Brezplačen izvod glasila prejme     predvsem pa zdravja.
    vsako gospodinjstvo v občini.       SREČNO 2019!
    Glasilo je vpisano v razvid medijev                                 Franc Zdolšek, župan
    Ministrstva RS za kulturo pod
    zap. št. 1191.               Občinska uprava bo sredstva za novoletne voščilnice po posvetovanju z Območ-
                        nim združenjem Rdečega križa Laško namenila za drva za družino iz Zidanega Mos-
    Fotografija na naslovnici:        ta in za poplačilo položnic družine iz Šentruperta.
    Boris Vrabec: Čarobno Laško

    Naslednja številka predvidoma izide
    15. februarja 2018.

    Prispevke in oglase je treba                                  Leto šteje toliko dni,
    oddati do 31. januarja 2019                              kolikor jih dobro izkoristimo.
    na e-naslov bilten@lasko.si.                                      (G.B. Shaw)
    RADIJSKA ODDAJA ŽUPANOVA URA

    Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu     Spoštovane bralke, cenjeni bralci,
    Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob    odlično izkoriščenih novih 365 dni in to
    14.15. Morebitna vprašanja za župana     v vseh možnih ozirih ...
    lahko pošljete na elektronski naslov
    info@radiocelje.com. Naslednja oddaja                  ... vam želi
    bo 4. februarja 2019.                uredniški odbor Laškega biltena.
    Na radiu Aktual Kum bo občinski utrip
    župan predstavil 27. februarja 2019
    (zadnja sreda v mesecu).


    2
   1   2   3   4   5   6   7