Page 3 - Laski_Bilten_st69_NR
P. 3

LOKALNE VOLITVE

    IZIDI GLASOVANJA NA LOKALNIH

    VOLITVAH


     18. novembra so potekale lokalne volitve za župana, občinski
    svet in svete krajevnih skupnosti. Volilna udeležba je bila za 10
    odstotkov višja kot pred štirimi leti, saj je tokrat dosegla skoraj
    50 odstotkov. Najvišja udeležba je bila na volišču na Turistični
    kmetiji Pirc na Lahomšku, kjer je volilo dobrih 57 odstotkov vo-
    livcev, najnižja pa na volišču pri Karlu Vebru v Brodnicah, kjer
    je svoje glasove oddalo komaj 29 odstotkov volivcev. Močno se
    je povečalo število volivcev, ki so prišli na predčasno glasovanje
    (leta 2010 109 volivcev, leta 2014 182 volivcev, na letošnjih voli-
    tvah pa kar 415 volivcev).
                                   V 23-članski občinski svet so bili izvoljeni:
    FRANC ZDOLŠEK DOBIL ČETRTI MANDAT               v 1. volilni enoti:

                                   1. Franc Zdolšek (SLS),
     Franc Zdolšek (SLS) je v četrti mandat zakorakal s 57-odstotno  2. Polonca Teršek (N.Si),
    podporo. Njegovega protikandidata Eneja Kirna (Mlada moč obči- 3. Robert Medved (SDS),
    ne Laško) je podprlo 35 odstotkov volivcev, Bojana Špilerja (SMC)  4. Marjan Kozmus (SD),
    pa slabih 8 odstotkov volivcev.
                                   5. Boštjan Vrščaj (Lista LL),
                                   6. Irena Gradišnik (DeSUS),
    V OBČINSKEM SVETU ENAKO ŠTEVILO MEST ZA SLS IN         7. Enej Kirn (MMOL),
    MLADO MOČ OBČINE LAŠKO                     8. Danijela Bevk Knez (MMOL);

     V občinskem svetu si mesta deli pet političnih strank in dve ne- v 2. volilni enoti:
    odvisni listi. SLS in Mlada moč občine Laško sta pridobili pet mest,  1. Marjan Belej (SLS),
    SD štiri mesta, DeSUS in SDS tri mesta, N.Si dve mesti in Lista  2. Mojca Jezovšek (SLS),
    Ljudje ljudem eno mesto.                    3. Matjaž Pikl (DeSUS),
                                   4. Olga Čander (DeSUS),
                                   5. Uroš Deželak (SDS),
                                   6. Damjan Kovač (SD),
                                   7. Bojan Šipek (MMOL),
                                   8. Barbara Jančič (MMOL);
                                   v 3. volilni enoti:
                                   1. Janko Cesar (SLS),
                                   2. Alenka Barlič (SLS),
                                   3. Štefanija Pavčnik (SDS),
                                   4. Jože Senica (N.Si),
                                   5. Uroš Lukič (SD),
                                   6. Bojana Kustura (SD),
                                   7. Barbka Rode (MMOL).

     Tako v občinskem svetu ne bo več predstavnic SMC in neodvi- Konstitutivna seja novega občinskega sveta je bila 12. decem-
    snega kandidata Stanka Seliča, novinka pa je novo formirana ne- bra. Ker je bil Franc Zdolšek izvoljen tudi za občinskega svetnika,
    odvisna lista Ljudje ljudem.                 sprejel pa je funkcijo župana, bo njegovo mesto v občinskem svetu
     V primerjavi z volitvami leta 2014 sta enako število mest v ob- zasedla Nuša Konec Juričič, naslednja kandidatka na listi SLS v 1.
    činskem svetu ohranili SLS in DeSUS, Mlada moč občine Laško je  volilni enoti.
    pridobila dve mesti, SD in SDS vsak po eno mesto, N.Si pa je eno
    mesto izgubila.                       V PETIH VOLILNIH ENOTAH TREH KRAJEVNIH
     V prejšnjem mandatu je bilo od 23 svetnikov le 5 žensk, v no- SKUPNOSTIH NAKNADNE VOLITVE
    vem mandatu jih je 10. Kot zanimivost še podatek, da je najmlaj-
    ša članica v občinskem svetu stara 25 let, najstarejši član pa 67 let.  V treh krajevnih skupnostih bodo v začetku prihodnjega leta iz-
    Povprečna starost vseh članov in članic novega občinskega sveta  vedene naknadne volitve, saj ni bilo vloženih dovolj kandidatur v
    je 47 let.                          vseh volilnih enotah:
                                  – v KS Sedraž se voli 6 članov sveta, izvoljeni so bili le 4 člani (v
                                   VE 1 se voli 3 člane, bili sta samo 2 kandidaturi; prav tako se v
                                   VE 2 voli 3 člane, bili pa sta 2 kandidaturi),
                                  – v KS Zidani Most se voli 7 članov sveta, izvoljeni so bili le 4 čla-
                                   ni (v VE 1 se voli 2 člana in sta bila oba izvoljena; v VE 2 se voli 2
                                   člana, kandidatur ni bilo; v VE 3 se voli 1 član, ki je bil izvoljen;
                                   v VE 4 se voli 2 člana, bila je le 1 kandidatura),
                                  – v KS Rimske Toplice se voli 8 članov sveta, izvoljenih  je bilo 7
                                   članov (v VE 1 se voli 3 člane, ki so bili izvoljeni; v VE 2 se voli 2
                                   člana, ki sta bila izvoljena, v VE 3 se voli 3 člane, kandidaturi sta
                                   bili le 2).


                                                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8