Page 4 - Laski_Bilten_st69_NR
P. 4

LOKALNE VOLITVE

    IZIDI GLASOVANJA PO KRAJEVNIH       V volilni enoti 3 se je volilo 2 člana sveta  V volilni enoti 3 se je volilo 2 člana sveta
    SKUPNOSTIH                 in izvoljeni sta bili:          in izvoljena sta bila:
                         1. Mateja Srebot,            1. Franci Barlič,
    I. KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO        2. Franc Bukovšek.            2. Darinka Kristanc.
     Za volitve članov sveta Krajevne skup-  V volilni enoti 4 se je volilo 3 člane sveta
     nosti Laško je območje krajevne skup-  in izvoljeni so bili:         VII. KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER:
     nosti razdeljeno na 5 volilnih enot, v ka- 1. Mitja Moškotevc,          Za volitve članov sveta KS Jurklošter je
     terih se voli 11 članov sveta.      2. Renata Dermota,            območje krajevne skupnosti razdeljeno
     V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta  3. Stanko Platovnjak.       na 3 volilne enote, v katerih se voli 9 čla-
     in izvoljeni so bili:         IV: KRAJEVNA SKUPNOST VRH NAD LAŠKIM:    nov sveta.
     1. Rok Remic,              Za volitve članov sveta KS Vrh nad La-  V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta
     2. Marjan Grešak,            škim je območje krajevne skupnosti raz- in izvoljeni so bili:
     3. Danijel Lapornik.           deljeno na 4 volilne enote, v katerih se  1. Franc Lesičar,
     V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta  voli 7 članov sveta.        2. Gregor Stopinšek,
     in izvoljena sta bila:                              3. Barbara Žagar.
     1. Dejan Purnat,             V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta  V volilni enoti 2 se je volilo 3 člane sveta
     2. Ljubica Pavlinc.           in izvoljeni so bili:          in izvoljeni so bili:
                         1. Stanko Selič,
     V volilni enoti 3 se je volilo 3 člane sveta  2. Damjan Deželak,         1. Janko Cesar,
     in izvoljeni so bili:          3. Marija Kotar.             2. Srečko Razboršek,
     1. Matic Košak,                                  3. Maruša Horjak.
     2. Simon Golouh,             V volilni enoti 2 se je volilo 1 člana sveta  V volilni enoti 3 se je volilo 3 člane sveta
     3. Jože Kotnik.             in izvoljen je bil:           in izvoljeni so bili:
     V volilni enoti 4 se je volilo 2 člana sveta  1. Robert Knez.          1. Milan Volavšek,
     in izvoljena sta bila:          V volilni enoti 3 se je volilo 1 člana sveta  2. Mitja Lesičar,
     1. Peter Hohkraut,            in izvoljen je bil:           3. Klemen Ocvirk.
     2. Martin Kokotec.            1. Janko Tovornik.
     V volilni enoti 5 se je volilo 1 člana sveta  V volilni enoti 4 se je volilo 2 člana sveta  VIII. KRAJEVNA SKUPNOST SEDRAŽ:
     in izvoljen je bil:           in izvoljena sta bila:          Za volitve članov sveta KS Sedraž je ob-
     1. Milan Padežnik.            1. Martina Gradišnik,          močje krajevne skupnosti razdeljeno na
                         2. Silvester Verbovšek.         2 volilni enoti, v katerih se voli 6 članov
    II. KRAJEVNA SKUPNOST REČICA                            sveta.
     Za volitve članov sveta KS Rečica je ob- V. KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTRUPERT:    V volilni enoti 1 se je volilo 2 člana sveta
     močje krajevne skupnosti razdeljeno na  Za volitve članov sveta KS Šentrupert je  in izvoljena sta bila:
     3 volilne enote, v katerih se voli 8 čla- območje krajevne skupnosti razdeljeno  1. Jožef Koprivc,
     nov sveta.                na 3 volilne enote, v katerih se voli 7 čla- 2. Aleš Jerman.
     V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta  nov sveta.             V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta
     in izvoljeni so bili:          V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta  in izvoljena sta bila:
     1. Peter Krašovec,            in izvoljeni so bili:          1. Alojz Podkoritnik
     2. Jernej Kolšek,            1. Uroš Knafelc,
     3. Urška Knez.              2. David Knafelc,            2. Jožica Miša Alešovec.
     V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta  3. Adrijana Zajc.        IX. KRAJEVNA SKUPNOST ZIDANI MOST:
     in izvoljena sta bila:          V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta  Za volitve članov sveta KS Zidani Most
     1. Gregor Podkoritnik,          in izvoljena sta bila:          je območje krajevne skupnosti razdelje-
     2. Bojan Bukovec.            1. Katja Šmerc,             no na 4 volilne enote, v katerih se voli 7
     V volilni enoti 3 se je volilo 3 člane sveta  2. Anja Videc.           članov sveta.
     in izvoljeni so bili:          V volilni enoti 3 se je volilo 2 člana sveta  V volilni enoti 1 se je volilo 2 člana sveta
     1. Katja Goluh,             in izvoljena sta bila:          in izvoljena sta bila:
     2. Anton Očko,              1. Drago Pušnik,             1. Janez Krivec,
     3. Marjan Belej.             2. Danijel Novak.            2. Bojan Aleksič.

    III. KRAJEVNA SKUPNOST MARIJA GRADEC:  VI. KRAJEVNA SKUPNOST RIMSKE TOPLICE:    V volilni enoti 3 se je volilo 1 člana sveta
     Za volitve članov sveta KS Marija Gra-  Za volitve članov sveta KS Rimske Topli- in izvoljen je bil:
     dec je območje krajevne skupnosti raz-  ce je območje krajevne skupnosti razde- 1. Miran Šeško.
     deljeno na 4 volilne enote, v katerih se  ljeno na 3 volilne enote, v katerih se voli  V volilni enoti 4 se je volilo 1 člana sveta
     voli 10 članov sveta.          8 članov sveta.             in izvoljen je bil:
     V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta  V volilni 1 enoti se je volilo 3 člane sveta  1. Franc Babič.
     in izvoljeni so bili:          in izvoljeni so bili:
     1. Marjan Salobir,            1. Matjaž Knez,             Poročilo Občinske volilne komisije La-
     2. Matej Gorišek,            2. Mitja Knez,            ško o izidu glasovanja na volitvah za žu-
     3. Marija Čater.             3. Štefanija Pavčnik.         pana, člane občinskega sveta in svetov
     V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta  V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta  krajevnih skupnosti si lahko preberete na
                                            občinski spletni strani www.lasko.si pod
     in izvoljena sta bila:          in izvoljena sta bila:
     1. Matjaž Cepuš,             1. Klemen Žagar,           zavihkom LOKALNE VOLITVE 2018.
     2. Uroš Deželak.             2. Stojan Klenovšek.                Stanka Jošt, Tanja Grabrijan

    4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9