Page 6 - Laski_Bilten_st69_NR
P. 6

OBČINSKI PRAZNIK

    tudi pobudniki in redni udeleženci čistilnih akcij, kosijo zapuš- tošnjem letu je zmagal še na Avstrijskem državnem prvenstvu
    čene travnike, nadzorujejo lovišča in v skladu s predpisano za- Schöckl Open 2018.
    konodajo krmijo živali. LD Jurklošter tudi vestno skrbi za ohra- Leta 2016 je prejel tudi priznanje Olimpijskega komiteja Slo-
    njanje lovske kulturne dediščine – lovskih šeg in navad.   venije. Skupaj z ekipo v jadralnem padalstvu je prejel malo sta-
                                  tuo za doseženo drugo mesto in osvojen naslov svetovnih pod-
    Srebrni grb je prejel Laški akademski klub za 60 let uspešnega  prvakov na 14. svetovnem prvenstvu v preletih v Kolumbiji.
    delovanja.
     Začetki Laškega akademskega kluba segajo v leto 1955, po- Bronasti grb je prejel Srečko Očko za uspešno delo na področju
    polnoma samostojen klub pa so laški študenti ustanovili 3 leta  gasilstva.
    pozneje. Letos je tako klub praznoval 60. obletnico, prav tako  Srečko Očko v Prostovoljnem gasilskem društvu Rečica opra-
    je letos izvedel že 60. Akademski ples, ki zanje predstavlja naj- vlja funkcijo namestnika poveljnika že več kot 20 let. V društvu
    večji dogodek v letu. Člani kluba tako že 60 let skrbijo za doga- je dejaven več kot 46 let, na področju operativne dejavnosti pa
    janje v Laškem, prvotno za študente, zadnja leta pa tudi za di- več kot 30 let.
    jake. V klub se lahko poleg laških študentov in dijakov včlanijo  Vseskozi skrbi za redno dopolnjevanje gasilskega znanja,
    tudi študenti in dijaki iz Občine Radeče, saj deluje na področju  kot tudi za usposabljanje in vzgojo preostalega članstva v dru-
    celotne Upravne enote Laško. Poleg vsakoletnega akademskega  štvu. Izkazal se je kot izredno dober mentor mladine. Njegovo
    plesa in brucovanja, študentski klub organizira tudi subvencio- mentorstvo tekmovalnim enotam PGD Rečica je vsekakor pri-
    nirane izlete, športne prireditve, izobraževanja, fotografski na- spevalo k uspešnemu razvoju društva in dobri prepoznavnosti
    tečaj, predavanja, brezplačno rekreacijo, in druge ugodnosti. V  društva, tako v občini Laško kot tudi širše v regiji in državi.
    letih 2016 in 2017 je LAK namenil 7.900 € sredstev za študente  V letu 2013 je Srečko Očko postal idejni ustanovitelj gasilske-
    in dijake Občine Laško, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. ga tekmovanja z imenom »Otroški gasilski boj«. Tekmovanje si
                                  je zamislil popolnoma sam, prav tako vse ovire, s katerimi je

    Srebrni grb je prejel Andrej Mavri za prizadevno delo na družbe- potrebno uspešno opraviti na poligonu. Vse rekvizite je izdelal
    nem in kulturno-zgodovinskem področju.            sam, v svojem prostem času, tekmovanje pa je namenjeno pred-
     Andrej Mavri je že leta aktiven na družbenem, socialnem,  vsem najmlajšim gasilcem.
    zgodovinskem in političnem področja v občini Laško. Za svoje
    aktivno udejstvovanje je leta 2012 že prejel bronasti grb Občine  Bronasti grb je prejela Anica Brečko za dolgoletno delo na po-
    Laško.                            dročju prostovoljstva.
                                   Anica Brečko je v družbeno-humanitarno delovanje vpeta
     Je predsednik Rudarsko-etnološkega društva Brezno-Huda
    Jama, aktivni član Društva za ohranjanje spomina na pohod  preko 20 let. S prostovoljnim delom na področju Rdečega križa
                                  Rečica, Župnijske Karitas Laško in v Svetu KS Rečica je pustila
    XIV. divizije Laško, predsednik Kluba bivših brigadirjev prosto- pečat v vsaki izmed teh organizacij, predvsem z natančnostjo
    voljnih delovnih brigad Laško–Radeče, predsednik Združenja
    borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Laško in aktiv- in z doseganjem zastavljenih ciljev. Je samoiniciativna, vedno
    ni član Planinskega društva Laško, kjer opravlja funkcijo pred- se ravna po načelu, da se dobro vrača z dobrim. Anica je tudi
                                  ena izmed tistih, ki z darovanjem krvi neposredno pomaga lju-
    sednika častnega razsodišča. V zadnjih letih je tudi aktiven pi- dem, ki so v stiski in potrebujejo življenjsko pomembno tekoči-
    sec. Knjigi Med Kojzico in Šmohorjem je v zadnjih letih dodal  no. Darovala jo je že več kot 40-krat.
    še Laško pod kljukastim križem, letos pa je bila izdana knjiga
    Krajevna skupnost Laško skozi 50 let.
                                  Naziv častni občan je bil posthumno podeljen Francu Knezu za
                                  izjemne alpinistične dosežke.
    Bronasti grb je prejel Jošt Napret za odlične dosežke v jadral- Franc Knez – Franček (15. 7. 1955 – 6. 10. 2017) je bil eden
    nem padalstvu.                        največjih, morda celo najpomembnejših slovenskih alpinistov
     Jošt Napret je dolgoletni član Društva jadralnih padalcev Me- vseh časov. Rekordno število vzponov in smeri, med njimi og-
    tulj Rimske Toplice. Od letošnjega leta dalje je tudi svetovni re- romno prvenstvenih, ter pionirske inovacije v alpinizmu in ple-
    korder v poletu s povratkom na vzletišče, ki zdaj meri 302,11  zanju, so tiste Frančkove kvalitete, ki bodo ostale zapisane v
    km. Ob tem pa je osvojil še hitrostni rekord, saj je 300 kilome- zgodovino.
    trov dolgo razdaljo prevozil s povprečno hitrostjo 32,1 km/h. Franček, rojen v Rimskih Toplicah, pozneje pa si je ustvaril
     Jošt se udeležuje tako državnih kot mednarodnih odprtih pr- družino v Laškem, je Občino Laško s svojim življenjskim opu-
    venstev, od koder se redno vrača z visokimi uvrstitvami. V le- som postavil na slovenski in mednarodni alpinistični zemljevid.
                                  Že za časa življenja in tudi po smrti ima status slovenske alpi-
                                  nistične legende ter je trajno zapisan v srca mnogih alpinistov,
                                  plezalcev, ljubiteljev gora in narave ter ljudi, ki iščejo in so od-
                                  prti za bistvo življenja in tistega, kar nas presega.
                                   Franček je prejel tudi visoko državno odlikovanje - red za
                                  zasluge za dosežke v slovenskem alpinizmu in za prispevke k
                                  ugledu slovenskega alpinizma v svetu in večji prepoznavnosti
                                  Slovenije ter srebrni grb Občine Laško za izjemne dosežke na
                                  področju alpinizma.
                                   Nenadna smrt Frančka Kneza je za seboj pustila veliko fi-
                                  zično praznino ter ogromno duhovno in človeško dediščino.
                                  Majhno okolje, kakršno je naše, se mora še posebej zavedati,
                                  kakšen posameznik je bil Franček Knez. Zato ga s posthumnim
                                  nazivom častni občan simbolno ohranjamo kot del naše identi-
    Župan Franc Zdolšek z Joštom Napretom, Srečkom Očkom in Anico Brečko tete za nas in za naše zanamce, živeče na območju občine Laško.

    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11