Page 7 - Laski_Bilten_st69_NR
P. 7

OBČINSKI PRAZNIK
    Valentina Zajtl in Jaša Jereb iz plesnega centra TBA
    Kristalni grb so prejeli:        Prejemniki kristalnih grbov
    Saša Klezin, diamantna maturantka na I.  Petra Maček, zlata maturantka na I. Gi- modernih plesih, kategoriji hip hop duo
    Gimnaziji Celje,            mnaziji Celje,              ter hip hop male skupine ter
    Nejc Vovk, diamantni maturant na Sred- Tanja Belej, zlata maturantka na I. Gim- Mažoretna skupina Laške pihalne godbe,
    nji šoli za strojništvo, mehatroniko in  naziji Celje,             ki je na evropskem pokalu ADA dosegla
    medije,                 Tjaša Razboršek, zlata maturantka na   1. mesto v kat. SOLO JUNIOR (Timeja
    Ula Matek, diamantna maturantka na   Srednji zdravstveni šoli Celje,     Stožir), 2. mesto za skupino SENIOR in
    Ekonomski šoli Celje - Gimnazija in sre- Luka Horjak, za izjemen uspeh na Med- 3. mesto za skupino KADET.
    dnja šola,               narodni matematični olimpijadi IMO
    Luka Vindišar, zlati maturant na I. Gim- 2018,                            Mojca Knez Jovan
    naziji Celje,              Valentina Zajtl, evropska podprvakinja v             Foto: Foto Fleš    ZLATI GRB PREJELA JURE         si ter da takih delavnic in druženj kot so  Kljub temu, da se je pred leti prese-
    JAN IN JOŽE KRAŠOVEC          bila, ni več.              lil v Zagorje, v duši ostaja Laščan, saj je
                         Jan je velik ljubitelj starin. Zato je pred  v občini in mestu pustil neizbrisen pe-
     Na letošnji osrednji proslavi ob ob- leti organiziral avkcije starin: » Prodaja- čat. »Že v mojih časih smo se povezali z
                                            občino Trstenik, ko smo tja vozili šolske
    činskem prazniku sta zlati grb prejela  le so se lepe in dobre starine. Bil je čas  delegacije in veseli me, da se je to ohra-
    dva dobitnika, in sicer Jure Jan in Jože  za to, saj danes tega ni več. Starin se ne  nilo do danes.« Ko je leta 1973 nastopil
    Krašovec. Visoko priznanje gospodo-   ceni. Ampak mi smo imeli takrat pravi  funkcijo ravnatelja OŠ Primoža Trubar-
    ma, ki sta v občini Laško pustila viden  dogodek, ko smo imeli te avkcije. Po- ja je bil najmlajši v kolektivu učiteljev,
    pečat, pomeni veliko. Oba pa priznava- dobno misleči smo se družili, imeli spre- kjer so bili še nekateri profesorji, ki so
    ta, da si nista mislila, da sta za toliko  mljevalni kulturni program in kot se na  učili tudi njega. »Ko smo imeli konfe-
    stvari zaslužna.                                rence, priznam, sem imel vedno neko
     Jure Jan, ki sicer ni rojen Laščan in je  avkcijah spodobi, s kladivom udarili po  strahospoštovanje. Nekateri so me spoš-
    v Laško prišel po razpisu takratne izo- plošči, ko je bila neka starina prodana,«  tovali, spet drugi me niso videli kot neko
    braževalne skupnosti in skupnosti otro- doda v smehu.             avtoriteto.« In tako se mu je pripetilo
    škega varstva, se je po prihodu v Laško  Čeprav je pred leti skrbel za ves kul- tudi več zanimivih stvari in pove anek-
    hitro vključil v družbo in postal aktiven  turni program v občini, danes ni pri- doto: »Na eni zmed konferenc je uči-
    na področju športa, družbenih in poli- soten nikjer. Tu pa tam obišče kakšno  teljica, ki je učila tudi mene, želela dati
    tičnih dejavnosti. »Včasih je bilo druga- predstavo, drugače pa raje ostaja doma  veliko popravnih izpitov. Rekel sem, da
    če. Ko sem nastopil funkcijo ravnatelja  in se posveča zbirateljstvu starin.  se mi to ne zdi prav in mi je zabrusila,
    Kulturnega centra je bilo dovolj denarja  Rojen Laščan, ki se je pred nekaj leti  češ da sem bil tudi sam pri matematiki
    in lahko smo si več privoščili,« pove z  preselil v Zagorje ob Savi. To je Jože  slab in da nimam kaj govorit. Pa sem ji
    nasmehom na obrazu.                               odvrnil, res sem bil slab pri matematiki,
     Bil je glavni pobudnik, ustanovitelj  Krašovec, ki pravi, da bo po duši vedno  ker ste me vi slabo naučili. Ampak jaz
    in organizator otroške prireditve Pisa- ostal Laščan.             sem danes ravnatelj, vi pa še vedno uči-
    ni balon. Velik zabavljač, ki si je nekoč  »Priznanje mi osebno veliko pomeni,  teljica.« V času službovanja mu nikoli ni
    denar služil tudi z igranjem harmonike  sploh ker ga nisem pričakoval in pa zato,  bilo dolgčas, saj je bilo to obdobje razvo-
    in bobnov, je organiziral tudi kiparske  ker sem vesel, da me ljudje niso pozabi- ja. Kot pravi se je dalo veliko postoriti:
    in slikarske delavnice. »Na kiparske de- li,« pove še danes zagrizeni smučar. Ker  »Želja in volja ljudi sta bili, da se Laško
    lavnice so prišli umetniki iz celega sveta.  je deloval tako kot učitelj športne vzgo- uredi, da se uredi infrastruktura in tako
    Skulpture, ki so še danes na ogled v par- je, ravnatelj in kot direktor Vzgojno izo- smo delali v smeri razvoja. Imeli smo
    ku, so plod teh delavnic in imajo viso- braževalne organizacije občine Laško, še  denar, če ga ni bilo, so nam ga priskrbe-
    ko vrednost.« Zaslužen je tudi za enega  danes velja za organiziranega človeka z  la lokalna podjetja.«
    vidnejših kipov v Laškem, Kralja piva.                      Danes uživa v pokoju in s partnerico
    »Kamen za ta kip smo pripeljali iz Brača  dobrim spominom. »V mojih časih sem  obiskuje evropske države in mesta. Pozi-
    in smo na njem najprej opravili rentgen- poznal vse šole v občini in to od kleti do  mi pa še vedno rad smuča, saj mu je bil
    ske posnetke, da ne bi kje počil. To je bil  podstrešja. Še danes vem, kaj je na kateri  šport, kot profesorju športne vzgoje, od
    pravi spektakel,« doda Jan, ki mu je žal,  od šol,« ponosno pove in kritično doda,  nekdaj pri srcu.
    da so danes med ljudmi tako slabi odno- da danes ni več tako.                   Mojca Knez Jovan


                                                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12