Page 8 - Laski_Bilten_st69_NR
P. 8

OBČINSKI PRAZNIK

    PODELITEV PRIZNANJ TEKMOVANJA ZA NAJLEPŠE UREJENE VASI IN              V kategoriji najbolj urejena KMETiJA
    OBJEKTE V OBČINI LAŠKO                              so dosegli:
                                            1. mesto:  KMETiJA ViDEc,
     Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj  dali svoj glas za enega od najboljših tek-   TOVSTO 8 (KS LAŠKO),
    za uspešen razvoj turizma. To je temeljni  movalcev znotraj posamezne kategorije
    smisel in dolgoročno sporočilo projekta  in prispevali 50 % celotne ocene.
    Moja dežela - lepa in gostoljubna. Os-   V kategoriji najbolj urejena VAS/ZA-
    nova projekta je tekmovanje slovenskih  SELEK/NASELJE/uLicA so bili dose-
    mest in krajev na področju urejanja pros- ženi naslednji rezultati:
    tora, okolja in gostoljubnosti. Na zaključ- 1. mesto:  TRG SVOBODE
    ni prireditvi projekta Moja dežela – lepa     (KS LAŠKO),
    in gostoljubna 2018 je Laško prijelo dve
    nagradi, in sicer 2. mesto za Naj zdravi-
    liški kraj in 3. mesto za Naj tematsko pot                    2. mesto:  KMETiJA KLEZiN,
    – Zdraviliška pot. Priznanja in nagra-                           TROJNO 3
    de najboljšim na lokalnem nivoju pa so                           (KS MARiJA GRADEc),
    bila podeljena 7. novembra na občinski                      3. mesto:  KMETiJA BOŽiČ,
    proslavi.                                         BELOVO 4 (KS SEDRAŽ).
     Vendar vse te dosežke zagotovo ne bi
    dosegli brez urejenih, skrbnih in gosto-                      V kategoriji najbolj urejen JAVNi
    ljubnih ljudi, ki skrbijo za izgled kraja in                   OBJEKT/PODJETJE so dosegli:
    okolice. Le urejeno in gostoljubno okolje  2. mesto: NASELJE BELOVO      1. mesto:  ZASTOR, D. O. O.,
    bo v kraj privabilo več obiskovalcev.       (KS SEDRAŽ),               SPODNJA REČicA 80D
     Urejenost vasi in objektov, ki se izvaja  3. mesto: VALVASORJEV TRG          (KS REČicA),
    v okviru Tekmovanja za najbolj urejene      (KS LAŠKO).
    vasi in objekte v občini Laško je ocenje- V kategoriji najbolj urejena hiŠA so
    vala strokovna komisija, ki jo sestavljajo  bili doseženi naslednji rezultati:
    predstavniki Občine Laško, Komunale   1. mesto: ANTONiJA iN MARJAN
    Laško in STIK-a.                 ROMih, TROJNO 6A
     Na občinski ravni je potekalo tekmo-      (KS MARiJA GRADEc),
    vanje za podelitev naslova najlepša(i):
    1. vas/zaselek/naselje/ulica,
    2. hiša,
    3. kmetija,
    4. javni objekt/podjetje.                            2. mesto:  GOSTiŠČE ČATER,
     Strokovna komisija je oglede vseh pri-                          SABiNA ČATER, S. P.,
    javljenih izvedla v mesecu avgustu in na                          MARiJA GRADEc 34
    podlagi kriterijev izbrala tri najboljše                          (KS MARiJA GRADEc),
    znotraj vsake kategorije. Ocenjevanje je                     3. mesto:  SŽ – iNFRASTRuKTuRA,
    potekalo na podlagi vnaprej določenih                           D. O. O., ŽELEZNiŠKA
    kriterijev Turistične zveze Slovenije (ure- 2. mesto: MARiJA iN KAROL          POSTAJA LAŠKO, TRG
    jenost objektov - fasad, balkonov, oken),     VODiŠEK, VALENTiNiČE-          SVOBODE 3 (KS LAŠKO).
    urejenost prometnih površin, urejenost      VA uLicA 20 (KS LAŠKO),
    zelenih površin, cvetličenje in urejenost  3. mesto: cVETKA ŠMiD VuGA iN     Čestitke vsem dobitnikom priznanj
    okolice.                     JAKA VELJKO VuGA,       in zahvala vsem za sodelovanje in skrb-
     Nato so občanke in občani imeli mož-      SPODNJA REČicA 80       no ravnanje z okoljem.
    nost spletnega glasovanja, tako da so od-     (KS REČicA).                       Edina Memić    Prejemniki priznanj tekmovanja za najlepše urejene vasi in objekte (foto: Foto Fleš)

    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13