Page 9 - Laski_Bilten_st69_NR
P. 9

OBČINSKA UPRAVA
    OTVORITEV PRENOVLJENE          KS Šentrupert Drago Pušnik sta skupaj z   Po dobrem mesecu dni dela smo v
    ŽELEZNIŠKE POSTAJE V LAŠKEM       najstarejšima krajankama prerezala slav- Rimskih Toplicah namenu predali cestni
                        nostni trak in tako namenu predala cesti,  odsek Ulice XIV. divizije.
     9. novembra je bila slovesna otvoritev  ki bosta krajanom omogočali lažji dostop  Krajani so imeli ob vsakem večjem de-
    prenovljene železniške postaje v Laškem. do hiš, predvsem v zimskem času.    žnem nalivu težave z odvodnjavanjem
     Nadgradnja železniške postaje Laško,   Prijetno druženje so krajani popestrili  meteornih voda, zato se je le-to ustrezno
    ki se izvaja v sklopu projekta nadgradnje  s kulturnim programom, zaigrala je god- uredilo. Prav tako se je uredil hodnik za
    železniške proge Zidani Most–Celje, se je  ba Vrh nad Laškim, zapeli so tudi pevci.  pešce, obnovila pa se je še prometna si-
    pričela v začetku preteklega leta. V okvi- Krajanke pa so poskrbele za pogostitev,  gnalizacija ter javna razsvetljava.
    ru nadgradnje je bilo na območju žele- ki se je nadaljevala v Gasilskem domu  Na slavnostnem dogodku sta zbrane
    zniške postaje zamenjanih vseh pet tirov  Šentrupert.              nagovorila predsednik KS Rimske Topli-
    v skupni dolžini 3.944 metrov, zamenja-                     ce Matjaž Knez in župan Franc Zdolšek.
    nih je bilo vseh 14 kretnic, elektrifikaci- NOVA POVEZOVALNA CESTA MED
    ja postaje pa je bila v celoti zamenjana z  VRHOM IN LAZIŠAMI          OBNOVLJENE JAVNE POTI V KS
    novo. Saniran je bil tudi stari podvoz ter                    ZIDANI MOST
    jeklen most preko Savinje.         Konec septembra smo pričeli z obno-
                        vo cestnega odseka Vrh-Laziše v dolžini   V Krajevni skupnosti Zidani Most
                        700 m, ki smo ga v sredini novembra tudi  smo v novembru predali namenu poso-
                        uradno otvorili.             dobljene cestne odseke.
                                              V sklopu asfalterskih del za letošnje
                                            leto so bili posodobljeni cestni odseki v
                                            KS Zidani Most: odsek JP Zidani Most–
                                            Širje–G. Brezno– Lukovica in odsek JP
                                            Veliko Širje–Korat.

                                            AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE REBRE

                                              Občina Laško ima v načrtu urediti vsa
     Na železniški postaji je zgrajen tudi                     avtobusna postajališča ob državnih ce-
    nov podhod s tremi dvigali, ki je bil na-                    stah.
    menu predan že v mesecu maju, ter dva                        V Krajevni skupnosti Šentrupert smo
    nova perona. Na postajnem poslopju je   Obstoječa lokalna cesta je bila na  v mesecu dni na novo postavili avtobu-
    bila obnovljena celotna fasada, popolno- obravnavanem odseku stabilna, vendar  sno postajališče Rebre.
                        na nekaterih mestih dotrajana in poško-
    ma nove so sanitarije in tudi čakalnica.  dovana. Obnova cestnega odseka je obse-
    Novi sta tudi dve parkirišči, postaja pa  gala ureditev odvodnjavanja vozišča, utr-
    je dostopna in uporabna tudi za gibalno  ditev zgornjega ustroja ceste z dosutjem
    ovirane osebe.             tampona ter izvedbo asfaltnega vozišča
     V kulturnem programu sta nastopi-
    la učenca Glasbene šole Laško-Radeče  skupaj z muldo v debelini 5+3 cm.
                         Na kritičnih odsekih je cesta zaščite-
    Anže Kanduč in Maks Benedek.
                        na z varovalno ograjo. Krajanom se bo z
                        omenjeno pridobitvijo skrajšala potoval-
    KS ŠENTRUPERT Z DVEMA          na pot v Laško, obenem pa jim je omo-
    PRENOVLJENIMA ODSEKOMA         gočena varnejša vožnja. Na slavnostni
                        otvoritvi so zbrane nagovorili predse-
                        dnik Krajevne skupnosti Rimske Topli-
                        ce Matjaž Knez, župan Franc Zdolšek ter  ELEKTRIČNI POLNILNICI ZA
                        župnik Klemen Jager, ki je cesto tudi bla- AVTOMOBILE
                        goslovil.
                                              Vozila na električni pogon so okolju
                        UL. XIV. DIVIZIJE V RIMSKIH       prijazna.
                        TOPLICAH Z NOVO PODOBO           Občina Laško prav tako velja za oko-
                                            lju in naravi prijazno, zato smo se že pred
                                            časom odločili, da je čas za namestitev
                                            električnih polnilnic za avtomobile. Prva
                                            polnilnica je bila nameščena na parkiri-
                                            šču pod Občino, druga pa se nahaja na
     12. novembra sta bili predani namenu                      parkirišču za Policijsko postajo Laško. Z
    dve javni poti v Krajevni skupnosti Šen-                     izgradnjo ustrezne infrastrukture si že-
    trupert.                                     limo spodbuditi voznike k nakupu elek-
     Prvi obnovljeni odsek ceste je bil na-                     tričnih vozil, ki so okolju prijaznejši.
    menu predan na lokaciji Trobni Dol-                         Polnilnici omogočata sočasno pol-
    -Klavžar, drugi pa na lokaciji Šentrupert-                    njenje dveh električnih avtomobilov. Za
    -Jecl. Župan Franc Zdolšek in predsednik                     polnjenje vozniki potrebujejo svoj ka-

                                                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14