Page 15 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 15

PODEŽELJE

    VZREJALIŠČE ČEBELJIH MATIC                  z območij ob italijanski meji. Opozoriti je treba, da je naša čebe-
                                  la kranjska sivka (Apis mellifera carnika) zaščitena čebelja rasa
    V LAŠKEM                           v EU, da je Slovenija njena izvorna domovina, kar pomeni, da

                                  v Sloveniji ni dovoljeno čebelariti z nobeno drugo čebeljo raso.
     Zima je čas za kovanje novih načrtov in za pripravo na novo  Je pa tudi najbolj prilagojena našemu okolju kar se kaže z nje-
    sezono z upanjem, da bo bolj medena od prejšnje. Tako smo  no mirnostjo, burnemu spomladanskemu razvoju, skromnostjo
    si laški čebelarji krajšali zimske dni z idejo našega člana Slav- glede porabe zimske zaloge hrane, predvsem pa je dobra meda-
    ka Leška po skupni vzpostavitvi novega vzrejališča matic - čiste  rica.
    kranjske sivke. Idejo po nadgradnji klasičnega vzrejališča matic  Zakaj tolikšna pozornost našemu lokalnemu vzrejališču ma-
    podpirata Kmetijski inštitut Slovenije in Čebelarska zveza Slo- tic? Zato, ker smo laški čebelarji že z anketo izrekli vso podporo
    venije, veliko naklonjenost ideji pa smo izkazali tudi laški čebe- ohranjanju popolne čistosti kranjske sivke na našem območju, z
    larji z izvedeno anketo.                   dobro čebelarsko prakso pa bomo svojo pripadnost za čisto av-
     Da z idejo in pričakovanji seznanimo lokalno čebelarsko jav- tohtono čebeljo vrsto vplivali tudi na širšo regijo. Naj opozorim,
    nost, smo medse na pogovor, ki je bil v začetku marca v našem  da se lokalna populacija matic najbolje izkažejo v svojem oko-
    novem Čebelarskem centru, povabili dr. Petra Kozmusa, stro- lju, kar je še kako pomembno za lokalne čebelarje, saj se lahko
    kovnega vodjo priznane rejske organizacije pri ČZS. Našemu  oskrbimo z novimi maticami zajamčene kvalitete, kar na doma-
    vabilu sta se odzvala tudi župan Franc Zdolšek in Edina Memič,  čem terenu v Oleščah, pri našemu priznanem vzrejevalcu matic
    višja svetovalka Oddelka za gospodarske dejavnosti na Občini  Slavku Lešku.
    Laško. Seveda je na nas, da o naših pomembnih korakih ob-
    veščamo tudi pristojne na občini, ki tudi sicer podpirajo naše
    aktivnosti.
                                  Matice pripravljene za »transport«.

                                   Za uspešnost zamenjave kritičnih matic smo v ČD Laško
    Matičniki v zaključni fazi razvoja matic.
                                  pripravljeni nuditi strokovno pomoč. Iskali pa bomo tudi mož-
                                  nosti regresiranja kupljenih matic lokalnim čebelarjem članom
     Dr. Kozmus nas je seznanil s problemom, s katerim se sreču-
    jemo v slovenskem čebelarstvu. To je pojav križancev čebeljih  ČD Laško.
    vrst med našo avtohtono kranjsko sivko in italijansko rumeno              Franc Šolar, predsednik ČD Laško
    čebelo. Do tega prihaja predvsem zaradi trgovine čebel in matic                    Foto: Slavko Lešek
    OBJAVA JAVNIH POZIVOV LAS RAZNOLIKOST                      mest, varstva okolja in ohranjanja narave
                                            ter vključevanja ranljivih skupin. Stopnja
    PODEŽELJA                                    sofinanciranja aktivnosti je 80 % upravi-

                                            čenih stroškov, višina sofinanciranja pa je
     LAS Raznolikost podeželja, ki zajema   Razpisana bodo sredstva v višini   odvisna od izbranih ukrepov in dosega-
    območje občin Celje, Laško, Štore in Voj- 315.432,16 EUR iz Evropskega sklada za  nja kazalnikov. Za vzpostavitev dveh no-
    nik, bo 15. 6. 2020 objavil dva javna po- regionalni razvoj in 316.478,99 EUR iz  vih delovnih mest je na voljo 98.452,04
    ziva za dodelitev nepovratnih sredstev  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj  EUR, za dve vzpostavljeni partnerstvi za
    za izvajanje projektov na območju LAS.  podeželja. Na javne pozive bodo lah-  skupne aktivnosti 79.485,27 EUR, za dva
    Namen javnih pozivov je izvajanje Stra- ko vlagatelji prijavili predloge projektov  programa usposabljanja in izobraževanja
    tegije lokalnega razvoja LAS Raznoli-  s tematskih področij delovnih mest, ra- 51.149,22 EUR, za ozaveščanje o pomenu
    kost podeželja po pristopu »od spodaj  zvoja osnovnih storitev, varstva okolja in  naravnega okolja 19.546,30 EUR, za tri
    navzgor«, kar pomeni, da lahko zainte- ohranjanja narave ter vključevanja ranlji- programe vključevanje ranljivih skupin
    resirani prebivalci in pravne osebe z ob- vih skupin.              v družbo 59.456,19 EUR in za izvedbo
    močja omenjenih občin podajo predloge   Evropski sklad za regionalni razvoj  programa izobraževanja ranljivih skupin
    projektov oziroma operacij, s katerimi  (ESRR) na javnem pozivu omogoča sofi-  10.444,98 EUR. Vlagatelji lahko v vlogo
    bodo dosegli cilje Strategije.     nanciranje aktivnosti s področij delovnih  na javni poziv vključijo tudi kombinacijo

                                                              15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20