Page 17 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 17

STIK    STIK LAŠKO V ČASU EPIDEMIJE IN
    SOOČANJE Z NOVO REALNOSTJO

     Čas epidemije Covida-19 nas je posta-
    vil pred nove izzive, v iskanje novih pris-
    topov, kreativnih rešitev in prilagajanju
    novi realnosti. Dejavnosti STIK-a segajo
    na zelo široke področje, izstopata pa prav
    gotovo turizem in prireditvena dejavnost
    na različnih področjih. Obe področji je
    epidemija močno prizadela.
     Soočanje z novimi razmerami in nov
    čas smo izkoristili za pripravo novih vse-
    bin in ponudbe za večjo prepoznavnost
    in promocijo naše destinacije.       Za čas ponovnega zagona turizma smo  živetja na realnih lokacijah. Naše atrak-
     Prilagodili smo promocijo na vseh na- v STIK-u tako posodobili in nadgradili  cije bodo lahko obiskovalci odkrivali in
    ših družabnih omrežjih in poskrbeli za  spletno stran www.lasko.info z novi vse- podrobneje spoznavali preko mobilne-
    dodatno informiranje, tako splošne kot  binami. Razširili in izpostavili smo vse- ga telefona. Butična digitalna doživetja
    profesionalne javnosti in turističnih de- bino projekta Okusiti Laško ter predsta- bodo oživljala skrivnosti trškega jedra
    ležnikov o dogajanju na področju turiz- vili vse vključene ponudnike, predstavili  Laškega in omogočala druženje s pesni-
    ma, spletni ponudbi kulturnih vsebin ter  novo kulinarično turo za zahtevnejše gos- kom Antonom Aškercem na Aškerčevi
    muzejskih zanimivostih.         te Pivocvetni potep po Laškem, novo   domačiji. Virtualno doživetje bodo z ino-
     Zaradi aktualnih razmer, povezanih s  kampanjo za individualne goste Odprta  viranjem kulturne dediščine postale tudi
    pandemijo, smo v aprilu organizirali vir- vrata Laškega ter ponudbo destinacije  oživljene skrivnosti starodavne kartuzi-
    tualno srečanje ponudnikov Laškega in  Laško v okviru vseslovenske akcije Moja  je Jurklošter, ostaline in ruševine ter od-
    z različnih vidikov ocenili stanje in zasta- Slovenija.             maknjeno življenje menihov, ki ga je za-
    vili prihodnje usmeritve za našo skupno  Za kampanjo Odprta vrata Laškega   znamovala ljubezenska zgodba Friderika
    destinacijo Laško. Poleg predstavnikov  smo zbrano ponudbo predstavili ne samo  in Veronike Deseniške. Za živo in pristno
    Občine Laško so na srečanju sodelovali  na spletni strani, temveč tudi na tiskovi- doživetje na teh posebnih prostorih naše
    še predstavniki Thermane Laško, Rim-  nah in večjih plakatnih mestih in panojih  destinacije bomo poskrbeli v sodelova-
    skih term, Restavracije Pavus, Hotela  v termah ter z vsemi vključenimi ponu-  nju z ZRC SAZU.
    Špica in Aqua Rome. V pogovoru je so-  dniki posneli video portrete, ki bodo še  Prireditev in dogodkov v Treh lilijah
    delovala tudi Miša Novak, strokovnja-  dodatno prispevali k njihovi promociji in  in v Kulturnem centru do nadaljnjega še
    kinja, ki bo sodelovala pri pripravi nove  obisku njihove ponudbe.       ne bo. V Kulturnem centru Laško smo v
    strategije turizma.            Z namenom večje promocije destina-  času epidemije pripravili akustična kon-
     Slovenska turistična organizacija je  cije smo pripravili nov predstavitveni ka- certa, ki so ju gledalci lahko spremljali z
    v maju izvedla serijo petih spletnih sre- talog za turistično destinacijo Laško ter  domačega kavča. Ko je bil svet obrnjen na
    čanj »Slovenski turizem med in po CO-  nov promocijski video, ki vabi v moje  glavo, je bil oder poln in dvorana prazna.
    VID-19«. Namen srečanj je bil izpostaviti  Laško in mojo Slovenijo. Pripravljeni sta  Koncerta smo predvajali preko spletne-
    izzive, priložnosti in ukrepe, ki zahtevajo  dve različici, s slovenskim in angleškim  ga omrežja Facebook na strani Kulturni
    temeljite prilagoditve, t. i. »reset« v turiz- pripovedovalcem, za domače in tuje gos- center Laško. Nastopili so Saška Nemec,
    mu, ki nas vodi v novo realnost z obrav- te. Z naštetim se pridružujemo vseslo- Sara Požin, Matjaž Piavec ter domača za-
    navo raznolikih in aktualnih tem za ob- venski kampanji Moja Slovenija. Obe-  sedba Marvin.
    dobje okrevanja turizma. Celotno serijo  nem pa smo oblikovali nove vizualne    Čas med epidemijo smo izkoristili za
    spletnih srečanj je spremljalo številčno  podobe za oglaševanje na digitalnih me- vzdrževalna dela v Kulturnem centru,
    občinstvo, več kot 2.000 gledalcev. Stro- dijih in posneli video povabilo z Markom  Savinji in dvorani Tri lilije. Izvajalo se je
    kovne prispevke, odgovore in dragocena  Pavčnikom, ambasadorjem naše destina-  vzdrževanje pohodnih poti, ki so bile v
    mnenja je z občinstvom delilo kar 37 so- cije. Celotna promocijska video vsebina  tem času tudi dobro obiskane.
    delujočih govorcev s področja turizma iz  naše destinacije je dostopna na YouTube  Kljub temu, da smo bili primorani Fe-
    Slovenije in tujine. Na četrtem srečanju z  kanalu Laško, Slovenia.       stival Pivo in cvetje odpovedati, se veseli-
    naslovom Destinacije & doživetja priho-  V maju sta začela obratovati TIC La- mo, da nam bodo poletni meseci prinesli
    dnosti je na povabilo organizacije STO  ško in Muzej Laško. Prav tako smo za  možnosti za obuditev prireditev, čeprav v
    sodeloval tudi STIK Laško. Serija sple- obiskovalce odprli Escape Room in pus- omejenem obsegu.
    tnih srečanj je pokazala, da je slovenski  tolovsko igro na prostem Unlock Laško.              Tina Belej
    turizem pripravljen, da ponovno zaživi. Pripravljamo pa tudi nova virtualna do-         Foto: STIK, Jaka Teršek

                                                              17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22