Page 20 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 20

STIK

    KAMPANJA ZDAJ JE ČAS. MOJA
    SLOVENIJA

     V STIK-u Laško smo se v mesecu maju
    priključili vseslovenski kampanji Sloven-
    ske turistične organizacije Moja Sloveni-
    ja, ki spodbuja prebivalce Slovenije, da
    dopustujejo doma in raziskujejo Sloveni-
    jo ter delijo svoja doživetja na družabnih
    omrežjih.
     »Zdaj je čas. Da Laško res postane
    moje, tvoje, naše.« je krovno sporočilo,
    ki spodbuja k obisku in oddihu v naši de-
    stinaciji. Poleg številnih oglasnih kreativ
    na družabnih omrežjih Laško, Slovenia
    smo pripravili še posebno pristajalno
    stran na krovnem destinacijskem por-
    talu www.lasko.info, atraktivni promo-
    cijski video Moje Laško in kratke video
    posnetke z ambasadorjem Markom Pav-
    čnikom, priznanim chefom restavracije
    Pavus Grad Tabor Laško. Več informacij
    z možnostjo ogleda promocijskih mate-
    rialov je na voljo v medijskem središču
    spletne strani www.lasko.info.                                       STIK Laško     GREMO NAPREJ                       vedno na zanimiv in vsem, tudi v teh histeričnih časih, do-
                                  stopen način.
      Prvi obiskovalci so se že ojunačili in v Muzeju Laško smo  Tako smo na občinskem dvorišču na ogled že postavili
     po dolgem času spet pričeli z dejavnostjo, ki je bila zaradi  razstavo starih razglednic Zdravilišča Rimske Toplice, ki
     razglašene epidemije v zadnjih dveh mesecih postavljena na  smo jo pripravili skupaj s kolegi iz Muzeja novejše zgodovi-
     stranski tir. Čas čakanja na sprostitev vseh razumljivih in ne- ne Celje. Sprehodite se kdaj med velikimi panoji in se podaj-
     razumljivih pravil obnašanja v kulturnih ustanovah, je bil za  te v zgodovino in obujanje spominov.
     nas čas, ko v našem muzeju nismo stali križem rok. O teh  Ko boste prebirali svežo številko Laškega biltena bo še rav-
     dejavnostih je govoril prispevek v pretekli številki Laškega  no pravi čas, da boste lahko med svojimi željami po kultur-
     biltena. Med drugim je bila povečana intenziteta prisotnosti  nih dogodkih v svojem koledarju označili 20. junij. Tradici-
     na spletu. Toda to po mojem mnenju vseeno ni tisti pravi in  onalna svetovna prireditev Poletna muzejska noč, bo tudi
     pristni način podajanja zgodovine in kulture, kar je ena od  letos v Laškem ponudila kanček zabave in nostalgičnega pri-
     osnovnih muzejskih dejavnosti.              diha. Program Muzeja Laško bo ta dan tradicionalen in ver-
      Prav zato je bila ne glede na še vedno precej omejevalne  jamem, da ste se nekateri na ta ritem že navadili. Ob 18. uri
     ukrepe, ki nam jih dnevno spreminjajoče narekujejo različ- bo za vse obiskovalce organiziran voden ogled po muzejskih
     ne institucije, sprejeta odločitev za izvedbo načrtovanega le- razstavah. V soju sveč bodo ponovno zaživele bolj ali manj
     tnega programa. Res v nekoliko okrnjeni obliki, vendar še  pozabljene zgodbe iz preteklosti našega mesta. Ob 22. uri bo
                                  tradicionalni koncert pred vhodom v nekdanje zaklonišče,
                                  ki je tik ob muzejski zgradbi. Nastopajoči naj bodo zaenkrat
                                  presenečenje. Ob 23. uri pa si bomo po stari navadi pogledali
                                  še kratek film iz preteklosti Laškega.
                                   Kljub temu, da je Festival Pivo in cvetje odpovedan, bomo
                                  v Muzeju Laško v času, ko bi na sporedu morala biti ta naj-
                                  večja slovenska turistično-zabavno-kulturna prireditev, prip-
                                  ravili razstavo povezano z našim praznikom. Posvečena bo
                                  obletnici društva v katerem se združujejo mojstri varjenja
                                  žlahtnega hmeljnega napitka imenovanega pivo.
                                   Še vedno računamo na postavitev fotografske razstave
                                  kLAK 16 s pomenljivim naslovom Spremembe.
                                   Ja, v Muzeju Laško so se zaradi koronahisterije zgodile ne-
                                  katere spremembe. Morda bo tudi zaradi tega vaš korak kdaj
                                  zašel na razstave in druge dogodke, ki jih organiziramo za
                                  vas. Lepo vabljeni.                                                       Tomaž Majcen    20
    20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25