Page 2 - LaskiBilten_VolilnaStevilka_NR
P. 2

Osnovni podatki o glasilu


    Odgovorna urednica:
    Tanja Grabrijan
    Pomočnica odgovorne urednice,
    oglasno trženje: Stanka Jošt

    Tehnični urednik: Tomaž Koprivc
    Uredniški odbor:
    Nina Pader Topole, Rok Deželak,
    Nika Teraž, Miha Gartner, Tomaž Majcen

    Izdajatelj: Občina Laško,
    Mestna ulica 2, 3270 Laško

    Naslov uredništva:
    Laški bilten – Občina Laško,
    Mestna ulica 2, 3270 Laško
    tel. 03 7338 712,
                             LOKALNE VOLITVE 2018
    faks 03 7338 740
    internet: www.lasko.si
    e-naslov: bilten@lasko.si
                                18. NOVEMBRA BOMO IZBIRALI ŽUPANA,
    Lektoriranje: Nina Pader Topole
                                   ČLANE OBČINSKEGA SVETA
    Oblikovanje in grafična priprava:           IN ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
    Design Demšar, d. o. o., Kamnitnik 18,
    4220 Škofja Loka

    Tisk: Present, d. o. o.,             18. novembra bodo potekale volitve za župana, 23 članov občin-
    Dolenjska c. 43, 1000 Ljubljana          skega sveta in svete devetih krajevnih skupnosti. Vsi tisti, ki se

    Naklada: 5.150 izvodov              volitev v nedeljo ne boste mogli udeležiti, lahko glasujete pred-
                             časno, in sicer

    Brezplačen izvod glasila prejme vsako       – v torek, 13. novembra,
    gospodinjstvo v občini.              – v sredo, 14. novembra ali
    Glasilo je vpisano v razvid medijev        – v četrtek, 15. novembra,
    Ministrstva RS za kulturo pod           na volišču v Energetsko svetovalni pisarni v pritličju občinske
    zap. št. 1191.                  zgradbe na Mestni ulici 2, Laško. Volišče bo odprto od 7. do 19.
                             ure.
    Fotografija na naslovnici:
                             V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah je občinska volilna ko-
    Boris Vrabec | Laško
                             misija na spletni strani Občine Laško www.lasko.si in na oglasnih
                             deskah občine in krajevnih skupnosti objavila razglase, ki vsebu-
                             jejo podatke o kandidatih in kandidatnih listah, za katere boste
                             lahko oddali svoj glas. Kateri trije kandidati se bodo potegovali
    Naslednja redna številka             za župana, kateri kandidati pa za občinske in krajevne svetnike,
    predvidoma izide                 si lahko preberete tudi na naslednjih straneh posebne volilne šte-
    17. decembra 2018.                vilke Laškega biltena. Kandidati in kandidatne liste so navedeni
                             po izžrebanem vrstnem redu, tako kot bodo navedeni na glasov-

    Prispevke in oglase je treba           nicah.
    oddati do 30. novembra 2018           Vse informacije v zvezi z lokalnimi volitvami dobite pri tajnici
    na e-naslov bilten@lasko.si.           občinske volilne komisije Tanji Grabrijan na tel. št. 03 7338 711 in
                             njeni namestnici Stanki Jošt na tel. št. 03 7338 712.


                                            Občinska volilna komisija Laško    2
   1   2   3   4   5   6   7