Page 3 - LaskiBilten_VolilnaStevilka_NR
P. 3

KANDIDATI IN KANDIDATNE LISTE

    Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih vo- 2 Nuša Konec Juričić, roj 01.07.1963
    litvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H,   občina: Laško
    83/12 – ZLV-I, 68/17 – ZLV-J) in 61. člena Zakona o volitvah   naslov: Laško, Cesta na Svetino 40g
    v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 54/07 – Odl.   strokovni ali znanstveni naslov: prim. dr. med.
    US, 35/14 – Odl. US, 23/17) Občinska volilna komisija Laško   delo: vodja enote
    objavlja                           3 Janez Benedek, roj 04.12.1975
                                    občina: Laško
                                    naslov: Laško, Mestna ulica 7
     SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA OBČINE LAŠKO
                  in                  strokovni ali znanstveni naslov: dr. dent. med.
                                    delo: zobozdravnik
        SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA ČLANE           4 Mojca Krivec, roj 25.04.1959
         OBČINSKEGA SVETA OBČINE LAŠKO             občina: Laško
                                    naslov: Laško, Kidričeva 8
      na lokalnih volitvah 2018 po izžrebanem vrstnem redu    strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž. agr.
                                    delo: svetovalka specialistka
                                  5 Ludvik Urankar, roj 08.07.1954
                  I.                 občina: Laško
            KANDIDATI ZA ŽUPANA              naslov: Laško, Badovinčeva 4
                                    strokovni ali znanstveni naslov: višji fizioterapevt
    izžrebana št. liste: 1                     delo: fizioterapevt
    predlagatelj: MARKO ŠANTEJ IN SKUPINA VOLIVCEV -       6 Darinka Grešak, roj 14.03.1954
    MLADA MOČ OBČINE LAŠKO                     občina: Laško
    kandidat: Enej Kirn                       naslov: Laško, Valentiničeva 35
    datum roj.: 09.06.1985                     strokovni ali znanstveni naslov: prof. geografije in sociologije
                                    delo: učiteljica
    občina: Laško                         7 Jakob Jovan, roj 30.01.1978
    naslov: Laško, Badovinčeva 6                  občina: Laško
    strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. prav.       naslov: Laško, Cesta na Svetino 19a
    delo: strokovni sodelavec za pravno področje          strokovni ali znanstveni naslov: trener

                                    delo: samostojni podjetnik
    izžrebana št. liste: 2                    8 Mojca Knez Jovan, roj 15.02.1983
    predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          občina: Laško
    kandidat: Franc Zdolšek                     naslov: Laško, Cesta na Svetino 19a
    datum roj.: 12.05.1959                     strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. politologinja
    občina: Laško                          delo: moderatorka
    naslov: Laško, Cesta na Svetino 48
    strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani ekonomist    izžrebana št. liste: 2
    delo: župan                         ime liste: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
                                  DEMOKRATI
    izžrebana št. liste: 3                    predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
    predlagatelj: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA         DEMOKRATI
    kandidat: Bojan Špiler                    1 Polonca Teršek, roj 20.09.1975
    datum roj.: 06.09.1977                     občina: Laško
    občina: Laško                          naslov: Laško, Pot na Kobivjek 1a
    naslov: Spodnja Rečica, Spodnja Rečica 136           strokovni ali znanstveni naslov: prof. defektologije
    strokovni ali znanstveni naslov: policist            delo: pomočnica v. d. direktorice CSD Celje
    delo: operater v regijskem centru za obveščanje       2 Peter Ojsteršek, roj 18.09.1964
                                    občina: Laško
                                    naslov: Strmca, Strmca 110a
                  II.                 strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnik
       KANDIDATI ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA           delo: samostojni podjetnik
                                  3 Neža Ulaga, roj 24.12.1998
                                    občina: Laško
                                    naslov: Strmca, Strmca 126
             VOLILNA ENOTA 1               strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijska maturantka
            (na območju KS Laško              delo: študentka
         se voli 8 članov občinskega sveta)        4 Blaž Belej, roj 03.10.1996
                                    občina: Laško
    izžrebana št. liste: 1                     naslov: Brstnik, Brstnik 6
    ime liste: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           strokovni ali znanstveni naslov: oblikovalec kovin
    predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          delo: razvojnik
    1 Franc Zdolšek, roj 12.05.1959               5 Alenka Senica, roj 25.10.1975
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Laško, Cesta na Svetino 48              naslov: Laško, Cesta v Debro 71
     strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani ekonomist    strokovni ali znanstveni naslov: visoka upravna organizatorka
     delo: župan                         delo: vodja tima

                                                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8