Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov

(po vsebinskih sklopih)

CIVILNA ZAŠČITA
 • Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu na območju občine Laško.
 • Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju občine Laško.
 • Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči.
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Šport in rekreacija
 • Letni programi športa v občini.
Otroško varstvo
 • Program razvoja predšolske vzgoje in prostorska analiza javnega zavoda Vrtec Laško.
 • Letni delovni programi Vrtca Laško.
Osnovnošolsko izobraževanje
 • Prostorska analiza in program razvoja osnovnošolskega izobraževanja s prehodom na obvezno devetletno osnovno šolo.
 • Letni delovni načrti osnovnih šol v občini.
Kultura
 • Lokalni program kulture občine Laško.
UREJANJE PROSTORA
 • Srednjeročni in dolgoročni planski prostorski dokumenti Ur.list RS št. 86/01, 98/02.
 • PUP Ur. list RS št. 79/02, 45/03, 60/05.
 • Program razvoja dejavnosti z oskrbo s pitno vodo do leta 2010.
 • Operativni program dovajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod.
STANOVANJSKO PODROČJE
 • Finančni načrt in program dela Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško za leto 2007.
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, KMETIJSTVO IN TURIZEM
 • Analiza in strategija razvoja kmetijstva v občini Laško.
 • Analiza stanja in programa razvoja turizma v Savinjski regiji.
 • Strategija razvoja turizma v občini Laško 2005-2015.
 • Gozdnogospodarski načrt enote Laško za obdobje 2000-2009.
 • CRPOV porečja Gračnice.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.