Vabila sej občinskega sveta (14. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško


Številka: 032-16/2012
Datum: 10.12.2012

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010,
45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št.
2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m

14. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 19. 12. 2012, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:
A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 13. seje z dne 03.10.2012
3. potrditev realizacije sklepov 13. seje z dne 03.10.2012
in

B) naslednji

DNEVNI RED:
1. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
1/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg KC1a - 1. obravnava
1/2 Predlog Programa vodooskrbe s pitno vodo za leto 2013
1/3 Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2013
1/4 Predlog Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnega zemljišča pobudnice Nevenke Gerčer
1/5 Predlog Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnega zemljišča pobudnika Zdenka Gračnarja
1/6 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
1/7 Predlog Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko infrastrukturo
1/8 Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO v letu 2012

2. Področje proračuna in gospodarstva

2/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 – skrajšani postopek
2/2 Predlog Odloka o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2013 in 2014
2/3 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2013
2/4 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja
2/5 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 30. 9. 2012

3. Družbene dejavnosti

3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo – 1. obravnava
3/2 Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
3/3 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2013

4. Volitve in imenovanja
4/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4/2 Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice/ravnatelja OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
4/3 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2013
4/4 Predlog Sklepa o pomoči družini Škorjanc-Hrastnik ob elementarni nesreči

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno


Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

   Župan Občine Laško    
  Franc ZDOLŠEK        

Vabljeni:

• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Laško
• Jože Korže, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Damjana Petavar Dobovšek, poslanka v Državnem zboru RS
• Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
• Franc Nemec, Pivovarna Laško, d.d.
• Maša Pečovnik Plajh, Erigo, d.o.o.

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.