Vabila sej občinskega sveta (13. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško


Številka: 032-13/2012
Datum:  20.09.2012

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m

13. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 3. 10. 2012, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:
A)
1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 12. seje z dne 20.06.2012
3. potrditev realizacije sklepov 12. seje z dne 20.06.2012

in

B) naslednji

DNEVNI RED:
1. Družbene dejavnosti
1/1       Zaključno poročilo JZ Zdravstveni dom Laško za leto 2011
1/2       Predlog Odloka o jubilejnih listinah - 1. obravnava
1/3       Predlog Sklepa o določitvi cene programov JZ Vrtec Laško

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
2/1      Predlog soglasja k prodaji zemljišča
2/2      Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško - 2. obravnava
2/3      Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih  Občine Laško - 2. obravnava
2/4      Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško - skrajšani postopek
2/5      Predlog Sklepa o odpravi posledic naravnih nesreč v Občini Laško na objektih in zemljiščih zasebnega prava
2/6      Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško, d.o.o.

3. Področje proračuna in finančnih zadev
3/1       Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2012 z oceno realizacije za leto 2012 (gradivo ste prejeli julija)
3/2       Predlog Sklepa o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2012
3/3       Predlog Sklepa o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2012 na postavki "07120 - obnova občinskih cest in javnih površin" in potrditvi NRP
3/4       Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 - II. dopolnitev
3/5       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2013 - 1. obravnava

4. Volitve in imenovanja
4/1       Predlogi za podelitev občinskih priznanj v letu 2012
4/2       Predlog mnenja k imenovanju direktorice CSD Laško
4/3       Predlog za imenovanje v.d. direktorja JZ Stik Laško
4/4       Predlogi za izvolitev elektorjev za volitve v državni svet

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.
 

                                                                                                   Župan Občine Laško
                                                                                                            Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
 • člani Občinskega sveta Laško
 • uslužbenci Občinske uprave Laško
 • Jože Korže, član Državnega sveta RS
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
 • Damjana Petavar Dobovšek, poslanka v Državnem zboru RS
 • Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
 • Marko Ratej, direktor JZ Zdravstveni dom Laško
 • Irena Komatar, Axis, d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana
 • Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
 • nadzornemu odboru občine
 • političnim strankam v občini
 • krajevnim skupnostim v občini
 • sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.