Vabila sej občinskega sveta (10. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-03/2012
Datum: 21.02.2012

V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010 in
45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št.
2/2008 in 50/2010)

s k l i c u j e m
10. sejo Občinskega sveta Občine Laško,
ki bo v sredo, 29.02.2012, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 9. seje z dne 14.12.2011
3. potrditev realizacije sklepov 9. seje z dne 14.12.2011

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrukturo za neprofitne dejavnosti
1/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 31.01.2012

2. Področje družbenih dejavnosti
2/1 Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene pomoči družini na domu - socialna oskrba na domu v Občini laško

3. Področje splošno pravnih zadev
3/1 Predlog okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto 2012 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2011

4. Volitve in imenovanja
4/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Vrtec Laško
4/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško
4/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
4/4 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Knjižnica Laško
4/5 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - območna izpostava Laško
4/6 Predlog Sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta JP Komunala Laško
4/7 Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Celjske lekarne
4/8 Predlog Sklepa o imenovanju Uredniškega odbora občinskega javnega glasila Laški bilten

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK, l.r.


Vabljeni:
· člani Občinskega sveta Laško
· uslužbenci Občinske uprave Laško
· Jože Korže, član Državnega sveta RS
· Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
· Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
· nadzornemu odboru občine
· političnim strankam v občini
· krajevnim skupnostim v občini
· sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.