Vabila sej občinskega sveta (7. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-15/2011
Datum: 13.06.2011

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010)
ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)

s k l i c u j e m

7. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 22. 6. 2011, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 6. seje z dne 25.05.2011
3. potrditev realizacije sklepov 6. seje z dne 25.05.2011

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško - skrajšan postopek
1/2 Predlog Odloka o javnih vodovodih v občini Laško - 1. obravnava
1/3 Predlog Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško - 1. obravnava
1/4 Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in meteorne vode v občini Laško - 1. obravnava
1/5 Predlog Odloka o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju občine Laško - 1. obravnava
1/6 Informacija o moratoriju v sporu med Občino Laško in WTE GMBH WASSERTECHNIK in Storitvenim podjetjem Laško d.o.o.

2. Področje proračuna in finančnih zadev
2/1 Predlog Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011
2/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leti 2012 in 2013 - 1. obravnava

3. Vprašanja in odgovori

4. Razno


Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Laško
- uslužbenci Občinske uprave Laško
- Jože Korže, član Državnega sveta RS
- Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
- Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
- mag. Aleš Bratkovič, Enecon Ljubljana
- Franci Nemec, Pivovarna Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
- nadzornemu odboru občine
- političnim strankam v občini
- krajevnim skupnostim v občini
- sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.