Vabila sej občinskega sveta (6. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-15/2011
Datum: 16.05.2011
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)


s k l i c u j e m

6. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 5. 2011, ob 17. uri
v Gala dvorani Kongresnega Centra Wellness Park Laško.


Za sejo predlagam:

A)

1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 5. seje z dne 13.04.2011
3. potrditev realizacije sklepov 5. seje z dne 13.04.2011

in

B)
naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja in prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin - skrajšani postopek
1/2 Informacija o arbitražni odločbi med Občino Laško ter WTE Wassertechnik GmbH Essen in Storitvenim podjetjem Laško, d.o.o.
1/3 Predlog sklepa o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
1/4 Predlog programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode za leto 2011
1/5 Informacija v zvezi z urejanjem parka Thermane Laško, d. d., med Kulturnim centrom in objektom zdravilišča

2. Področje družbenih dejavnosti
2/1 Predlog sklepa o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011

3. Področje splošno pravnih zadev
3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe - II. obravnava
3/2 Predlog spremembe Statuta Občine Laško - skrajšani postopek

4. Volitve in imenovanja
4/1 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Laško
4/2 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta JP Komunale Laško
4/3 Predlog sklepov o odpovedi sejnine v humanitarne namene
4/4 a) Predlog sklepa za razrešitev predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
b) Predlog sklepa za razrešitev predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
4/5 Informacija župana o pričetku poklicnega opravljanja svoje funkcije

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
  • člani Občinskega sveta Laško
  • uslužbenci Občinske uprave Laško
  • Jože Korže, član Državnega sveta RS
  • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
  • Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško


Gradivo poslano v vednost in uporabo:
  • nadzornemu odboru občine
  • političnim strankam v občini
  • krajevnim skupnostim v občini
  • sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.