Vabila sej občinskega sveta (22. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-05/2014
Datum: 15. 4. 2014
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
22. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 23. 4. 2014, ob 17. uri
v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 21. seje z dne 26. 2. 2014
3. potrditev realizacije sklepov 21. seje z dne 26. 2. 2014

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1.Področje družbenih dejavnosti

1/1 Zaključna poročila za leto 2013:
a. Policijska postaja Laško
b. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
c. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
d. JZ Glasbena šola Laško-Radeče
e. JZ Zdravstveni dom Laško
f. Vrtec Laško
g. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
h. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
i. Knjižnica Laško
j. Uredniški odbor Laškega biltena
k. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
l. Center za socialno delo Laško
1/2 Predlog Sklepa o določitvi socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško
1/3 Predlog Soglasja o odstopu od ustanoviteljstva Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije (SZOZD)
1/4 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Glasbena šola Laško-Radeče – skrajšani postopek
1/5 Predlog spremembe in dopolnitve Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih
projektov in programov v Občini Laško

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti

2/1 Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine
Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2013 na območju Občine Laško
2/2 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2013
2/3 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2014
2/4 Predlog dopolnitve Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko
omrežje
2/5 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2014
2/6 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014

3. Področje gospodarstva

3/1 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško
pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter
določanju najemnin – skrajšani postopek

4. Področje proračuna

4/1 Predlog zaključnega računa Občine Laško za leto 2013 – skrajšani postopek
4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 – II. dopolnitev

5. Imenovanja

5/1 Predlog soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško
5/2 Predlog soglasja k imenovanju direktorja Knjižnice Laško

6. Vprašanja in odgovori

7. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Robert Cugmas, komandir Policijske postaje Laško
• Ivan Medved, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško
• Janja Urankar Berčon, direktorica JZ Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
• Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško – Radeče
• Janja Knapič, v. d. direktorice JZ Zdravstveni dom Laško
• Polonca Teršek, v.d. direktorice Centra za socialno delo Laško
• Greta Labohar Škoberne, ravnateljica Vrtca Laško
• Manica Skok, ravnateljica Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice
• Ljudmila Pušnik, ravnateljica Osnovne šole Primoža Trubarja Laško
• Marija Kovačič, direktorica Knjižnice Laško
• Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško
• Zdenko Lesjak, vodja medobčinskega inšpektorata

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.