Vabila sej občinskega sveta (3. redna seja Občinskega sveta Laško)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-23/2014
Datum: 18. 11. 2014
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
3. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 26. 11. 2014,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:
A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 2. seje z dne 5. 11. 2014
3. potrditev realizacije sklepov 2. seje z dne 5. 11. 2014

in

B) naslednji
DNEVNI RED:
1. Področje javnih financ
1/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.
junija 2014 z oceno realizacije za leto 2014
1/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 – 1. obravnava
1/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014

2. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb
2/1 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2015
2/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2013
in plan gradnje za leto 2014
2/3 Poročilo o posledicah neurja z dežjem 13. 9. 2014

3. Volitve in imenovanja
3/1 Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Laško

4. Vprašanja in odgovori

5. Razno

Gradivo za sejo se nahaja tudi na spletni povezavi Ajaxplorer.

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Alojz Babič, Adriaplin, d. o. o.,
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.