Vabila sej občinskega sveta (4. redna seja Občinskega sveta Laško)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-24/2014
Datum: 9. 12. 2014

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
4. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 17. 12. 2014,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 3. seje z dne 26. 11. 2014
3. potrditev realizacije sklepov 3. seje z dne 26. 11. 2014

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje javnih financ
1/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 – 2. obravnava
1/2 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in
kmetijska zemljišča v letu 2015.

2. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb
2/1 Program oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2015 do 2018
2/2 Strategija razvoja oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2015-2025
2/3 Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 2015-2018
2/4 Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. členu ZFO v letu 2014
2/5 Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1773/3, k.o. Sedraž,
parc. št. 970/6, 970/7 in 980/0, vse k.o. Lahomšek

3. Področje družbenih dejavnosti
3/1 Zaključna poročila o izvedbi energetskih sanacij v letu 2014
3/2 Povzetek regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016
za savinjsko statistično regijo
3/3 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2015
3/4 Predlog lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje 2014-2017

4. Imenovanja
4/1 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Gradivo za sejo se nahaja tudi na spletni povezavi Ajaxplorer.

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
člani Občinskega sveta Laško,
uslužbenci Občinske uprave Laško,
Franc Nemec, Pivovarna Laško,
Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
nadzornemu odboru občine,
političnim strankam v občini,
krajevnim skupnostim v občini,
sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.