5. redna seja Občinskega sveta Laško

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-06/2015
Datum: 23. 3. 2015

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
5. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 1. 4. 2015,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 4. seje z dne 17. 12. 2014
3. sprejem zapisnika 1. dopisne seje z dne 30. 1. 2015
4. potrditev realizacije sklepov 4. seje z dne 17. 12. 2014
5. potrditev realizacije sklepa 1. dopisne seje z dne 30. 1. 2015

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje družbenih dejavnosti

1/1 Zaključna poročila za leto 2014:
a. Policijska postaja Laško
b. Uredniški odbor Laškega biltena
c. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
d. Center za socialno delo Laško
e. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
f. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
g. JZ Zdravstveni dom Laško
h. Vrtec Laško
i. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
j. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
k. Knjižnica Laško
l. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
1/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani postopek
1/3 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

2. Splošne zadeve in področje javnih financ

2/1 Predlog okvirnega Programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto 2015
z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2014
2/2 Predlog Zaključnega računa Občine Laško za leto 2014 – skrajšani postopek
2/3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015-I. dopolnitev
2/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih
oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih organov Občine Laško
2/5 Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne
volitve 2014

3. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb

3/1 Novelacija lokalnega energetskega koncepta v občini Laško
3/2 Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje,
Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2014 na območju Občine
Laško
3/3 Letno poročilo JP Komunale Laško, d. o. o., za leto 2014
3/4 Gospodarski načrt JP Komunale Laško, d. o. o. za leto 2015
3/5 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke
Savinje na odseku ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat –
1. obravnava
3/6 Sklep o znižanju subvencije omrežnine za neprofitno dejavnost
3/7 Odstop od izvedbe javnega naročila "Razširitev hodnika za pešce skozi Laško ob
cesti G1-5/0328 od km 10+515 do km 10+995"
3/8 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2014/2015
3/9 Zaključno poročilo o izvedbi operacije "Kanalizacija Laško"

4. Področje gospodarstva

4/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in turizma v občini Laško
4/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih pri
dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter
določanju najemnin – skrajšani postopek
4/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje
obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Laško

5. Imenovanja

5/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda STIK Laško
a) predstavnikov ustanovitelja
b) predstavnikov zainteresirane javnosti
5/2 Predlog Mnenja o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Laško

6. Vprašanja in odgovori

7. Razno

Gradivo za sejo se nahaja na e-povezavi:
http://ub2.z-orbit.si/ajaxplorer/data/public/5bc51b.php

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Jure Boček, Adesco d.o.o.
• Zdenko Lesjak, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec
• Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško, d. o. o.
• Robert Vipotnik Sirc, komandir Policijske postaje Laško,
• Ivan Medved, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško,
• Polonca Teršek, direktorica Centra za socialno delo Laško
• Janja Urankar Berčon, direktorica JZ STIK – Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško,
• Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško-Radeče,
• Janja Knapič, direktorica JZ Zdravstveni dom Laško,
• Greta Labohar Škoberne, ravnateljica Vrtca Laško
• Manica Skok, ravnateljica Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice
• Marko Sajko, ravnatelj Osnovne šole Primoža Trubarja Laško
• Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.