6. redna seja Občinskega sveta Laško

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-09/2015
Datum: 19. 5. 2015
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
6. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 27. 5. 2015,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:s

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 5. seje z dne 1. 4. 2015
3. potrditev realizacije sklepov 5. seje z dne 1. 4. 2015

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje družbenih dejavnosti

1/1 Zaključna poročila za leto 2014:
a. Območno združenje Rdečega križa Laško
b. Študentski, mladinski in otroški center Laško
c. Javni zavod Regijsko študijsko središče
1/2 Predlog Sklepa o določitvi socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini
Laško

2. Področje gospodarstva, kmetijstva in turizma

2/1 Predlog Strategije razvoja in trženja turizma za Občino Laško 2020
2/2 Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014
2/3 Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
2/4 Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020
2/5 Končno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2014 RDO Dežela Celjska
2/6 Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme Savinjske Regije 2012/2013
2/7 Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje
investicijske dokumentacije za mandatno obdobje 2014-2018
2/8 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2014 do 30.
4. 2015
2/9 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja

3. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb

3/1 Predlog Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško – 1.
obravnava
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Laško – 1. obravnava
3/3 Predlog Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško
3/4 Predlog Sklepa o znižanju subvencije omrežnine za vodovodno infrastrukturo - za
gospodinjstva in nepridobitno dejavnost
3/5 Soglasje k sklenitvi sodne poravnave med Občino Laško, Storitvenim podjetjem
Laško, d. o. o., in WTE Wassertechnik GmbH

4. Splošne zadeve

4/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – skrajšani postopek

5. Imenovanja

5/1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško, d. o. o.
5/2 Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Laško

6. Vprašanja in pobude

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Vlado Marot, sekretar Območnega združenja Rdečega križa Laško,
• Jonas Lesjak, predsednik Študentskega, mladinskega in otroškega centra Laško,
• Jure Šuhel, Študentski, mladinski in otroški center Laško,
• Alenka Sajovic – ORP Osrednje Celjsko,
• Miša Novak – Alohas,
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.