6. redna seja Občinskega sveta Laško

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-09/2015
Datum: 19. 5. 2015
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
6. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 27. 5. 2015,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:s

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 5. seje z dne 1. 4. 2015
3. potrditev realizacije sklepov 5. seje z dne 1. 4. 2015

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje družbenih dejavnosti

1/1 Zaključna poročila za leto 2014:
a. Območno združenje Rdečega križa Laško
b. Študentski, mladinski in otroški center Laško
c. Javni zavod Regijsko študijsko središče
1/2 Predlog Sklepa o določitvi socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini
Laško

2. Področje gospodarstva, kmetijstva in turizma

2/1 Predlog Strategije razvoja in trženja turizma za Občino Laško 2020
2/2 Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014
2/3 Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
2/4 Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020
2/5 Končno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2014 RDO Dežela Celjska
2/6 Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme Savinjske Regije 2012/2013
2/7 Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje
investicijske dokumentacije za mandatno obdobje 2014-2018
2/8 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2014 do 30.
4. 2015
2/9 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja

3. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb

3/1 Predlog Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško – 1.
obravnava
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Laško – 1. obravnava
3/3 Predlog Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško
3/4 Predlog Sklepa o znižanju subvencije omrežnine za vodovodno infrastrukturo - za
gospodinjstva in nepridobitno dejavnost
3/5 Soglasje k sklenitvi sodne poravnave med Občino Laško, Storitvenim podjetjem
Laško, d. o. o., in WTE Wassertechnik GmbH

4. Splošne zadeve

4/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – skrajšani postopek

5. Imenovanja

5/1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško, d. o. o.
5/2 Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Laško

6. Vprašanja in pobude

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Vlado Marot, sekretar Območnega združenja Rdečega križa Laško,
• Jonas Lesjak, predsednik Študentskega, mladinskega in otroškega centra Laško,
• Jure Šuhel, Študentski, mladinski in otroški center Laško,
• Alenka Sajovic – ORP Osrednje Celjsko,
• Miša Novak – Alohas,
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.