7. redna seja Občinskega sveta Laško

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-10/2015
Datum: 23. 6. 2015
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
7. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 1. 7. 2015,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 6. seje z dne 27. 5. 2015
3. potrditev realizacije sklepov 6. seje z dne 27. 5. 2015

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje kmetijstva in podeželja
1/1 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020
1/2 Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" za leto 2014

2. Področje javnih financ
2/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015 – skrajšani
postopek

3. Področje splošnih in pravnih zadev
3/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – 2. obravnava
3/2 Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško – 1.
obravnava
3/3 Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2014
3/4 Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2014

4. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb
4/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Laško – 2. obravnava
4/2 Predlog Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško – 2.
obravnava
4/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine
Laško – skrajšani postopek.

5. Področje družbenih dejavnosti
5/1 Zaključna poročila za leto 2014:
a. Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
b. Javni zavod Socio
c. Inštitut Vir

6. Vprašanja in pobude

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Primož Kroflič – upravljavec KGZS-Zavod Ce,
• Tomaž Novak – direktor JP Komunale Laško, d.o.o.,
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.