7. redna seja Občinskega sveta Laško

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-10/2015
Datum: 23. 6. 2015
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
7. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 1. 7. 2015,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 6. seje z dne 27. 5. 2015
3. potrditev realizacije sklepov 6. seje z dne 27. 5. 2015

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje kmetijstva in podeželja
1/1 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015-2020
1/2 Poročilo o delu društva "Raznolikost podeželja" za leto 2014

2. Področje javnih financ
2/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015 – skrajšani
postopek

3. Področje splošnih in pravnih zadev
3/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – 2. obravnava
3/2 Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško – 1.
obravnava
3/3 Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2014
3/4 Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2014

4. Področje okolja, prostora in gospodarskih javnih služb
4/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Laško – 2. obravnava
4/2 Predlog Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško – 2.
obravnava
4/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine
Laško – skrajšani postopek.

5. Področje družbenih dejavnosti
5/1 Zaključna poročila za leto 2014:
a. Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
b. Javni zavod Socio
c. Inštitut Vir

6. Vprašanja in pobude

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Primož Kroflič – upravljavec KGZS-Zavod Ce,
• Tomaž Novak – direktor JP Komunale Laško, d.o.o.,
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.