8. redna seja Občinskega sveta Laško

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-11/2015
Datum: 18. 9. 2015

V A B I L O


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
8. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 30. 9. 2015,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.


Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 7. seje z dne 1. 7. 2015

2. Potrditev realizacije sklepov 7. seje z dne 1. 7. 2015

3. Področje javnih financ
3/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2015 z oceno realizacije za leto 2015
3/2 Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško
3/3 Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2015 "OB057-14-0017 obnova LC 200140 Reka - Ojstro"
3/4 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 – III. dopolnitev
3/5 Predlog spremembe NRP za obdobje 2015 do 2018

4. Področje okolja in prostora
4/1 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro - 1. obravnava

5. Področje gospodarskega razvoja
5/1 Zaključno poslovno poročilo RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o., za leto 2014

6. Področje splošno pravnih zadev ter imenovanja
6/1 Predlog uradnega prečiščenega besedila
a) Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
b) Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško – skrajšani postopek
6/2 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2015

7. Vprašanja in pobude

8. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Blaž Špilar, Savaprojekt Krško,
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.

Dnevni red je bil razširjen s točko 4/2 Predlog memorandoma o tretji razvojni osi. Ostale točke so bile utrezno preštevilčene.


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.