Vabila sej občinskega sveta (14. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-09/2016
Datum:  13. 6. 2016
V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
14. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 22. 6. 2016,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti  in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:          

1. Sprejem zapisnika 13. seje z dne 25. 5. 2016

2. Potrditev realizacije sklepov 13. seje z dne 25. 5. 2016

3. Področje komunalne dejavnosti, okolja in prostora
3/1 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3/2 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
3/3 Predlog Elaborata o oblikovanju cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
3/4 Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
3/5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško – skrajšani postopek
3/6 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško – skrajšani postopek

4. Proračun in premoženjske zadeve
4/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani postopek
4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – III. dopolnitev


5. Imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Celjske lekarne

6. Vprašanja in pobude

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

                                                                                                              Župan Občine Laško
                                                                                                                  Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
•    člani Občinskega sveta Laško,
•    uslužbenci Občinske uprave Laško,
•    Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
•    Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
•    mag. Darja Turk – Simbio, d. o. o.,
•    Tomaž Novak, direktor Komunale Laško.

Material poslan v vednost in uporabo:
•    nadzornemu odboru občine,
•    političnim strankam v občini,
•    krajevnim skupnostim v občini,
•    sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.