Vabila sej občinskega sveta (15. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-11/2016
Datum:  23. 9. 2016
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
15. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 5. 10. 2016,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti  in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:          

1.    Sprejem zapisnika 14. seje z dne 22. 6. 2016

2.    Potrditev realizacije sklepov 14. seje z dne 22. 6. 2016

3.    Proračun in komunalne zadeve
3/1  Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2016 z oceno realizacije za leto 2016
3/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – IV. dopolnitev
3/3  Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2016
3/4  Poročilo o posledicah neurja z močnim deževjem in točo z dne 29. 8. 2016 in predlog Sklepa o porabi sredstev stalne proračunske rezerve za namen izvedbe nujnih sanacijskih del po neurju
3/5  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju JP Komunala Laško in predlog sprememb Statuta JP Komunala Laško, d.o.o. – skrajšani postopek
3/6  Seznanitev s spremembo pogodbe »Kanalizacija Debro III. faza«

4.    Področje gospodarstva
4/1 Predlog načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Laško
4/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016

5.    Imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2016

6.    Vprašanja in pobude

7.    Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

                                                                                                              Župan Občine Laško
                                                                                                                  Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
•    člani Občinskega sveta Laško,
•    uslužbenci Občinske uprave Laško,
•    Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
•    Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
•    Tomaž Novak, direktor Komunale Laško.
.
Material poslan v vednost in uporabo:
•    nadzornemu odboru občine,
•    političnim strankam v občini,
•    krajevnim skupnostim v občini,
•    sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.