Vabila sej občinskega sveta (24. redna seja)

Številka: 032-08/2018
Datum: 12. 3. 2018V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

24. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 28. 3. 2017, ob 17. uri
v Modri dvorani Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in

B) sprejem


DNEVNEGA REDA:


1. Sprejem zapisnika 23. seje z dne 20. 12. 2017

2. Potrditev realizacije sklepov 23. seje z dne 20. 12. 2017

3. Splošne zadeve
3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto 2018 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2017

4. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
4/1 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih vod v letu 2017
4/2 Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško – skrajšani postopek

5. Družbene dejavnosti
5/1 Zaključna poročila za leto 2017:
a. Medobčinski inšpektorat
b. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
c. JZ Zdravstveni dom Laško
d. Center za socialno delo Laško
e. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
f. Vrtec Laško
g. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
h. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
i. Uredniški odbor Laškega biltena
j. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
5/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško – skrajšani postopek
5/3 Zaključno poročilo o prenovi kuhinje v Vrtcu Laško

6. Proračun in javne finance
6/1 Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2017- skrajšani postopek
6/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018

7. Volitve in imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarski razvoj občine
7/2 Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Laško,
- uslužbenci Občinske uprave Laško,
- Mag. Marko Zidanšek, član Državnega sveta RS,
- Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
- Robert Bizjak, Storitveno podjetje Laško, d.o.o.,
- Zdenko Lesjak, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec,
- Gašper Salobir, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško,
- Janja Knapič, direktorica JZ Zdravstveni dom Laško,
- Polonca Teršek, direktorica Centra za socialno delo Laško,
- Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško – Radeče,
- Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica Vrtca Laško,
- Andrej Podpečan, ravnatelj Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice,
- Marko Sajko, ravnatelj Osnovne šole Primoža Trubarja Laško.

Material poslan v vednost in uporabo:
- nadzornemu odboru občine,
- političnim strankam v občini,
- krajevnim skupnostim v občini,
- sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.