Vabila sej občinskega sveta (24. redna seja)

Številka: 032-08/2018
Datum: 12. 3. 2018



V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

24. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 28. 3. 2017, ob 17. uri
v Modri dvorani Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in

B) sprejem


DNEVNEGA REDA:


1. Sprejem zapisnika 23. seje z dne 20. 12. 2017

2. Potrditev realizacije sklepov 23. seje z dne 20. 12. 2017

3. Splošne zadeve
3/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto 2018 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2017

4. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
4/1 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih vod v letu 2017
4/2 Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško – skrajšani postopek

5. Družbene dejavnosti
5/1 Zaključna poročila za leto 2017:
a. Medobčinski inšpektorat
b. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
c. JZ Zdravstveni dom Laško
d. Center za socialno delo Laško
e. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
f. Vrtec Laško
g. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
h. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
i. Uredniški odbor Laškega biltena
j. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
5/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško – skrajšani postopek
5/3 Zaključno poročilo o prenovi kuhinje v Vrtcu Laško

6. Proračun in javne finance
6/1 Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2017- skrajšani postopek
6/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018

7. Volitve in imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarski razvoj občine
7/2 Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Laško

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Laško,
- uslužbenci Občinske uprave Laško,
- Mag. Marko Zidanšek, član Državnega sveta RS,
- Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
- Robert Bizjak, Storitveno podjetje Laško, d.o.o.,
- Zdenko Lesjak, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec,
- Gašper Salobir, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško,
- Janja Knapič, direktorica JZ Zdravstveni dom Laško,
- Polonca Teršek, direktorica Centra za socialno delo Laško,
- Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško – Radeče,
- Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica Vrtca Laško,
- Andrej Podpečan, ravnatelj Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice,
- Marko Sajko, ravnatelj Osnovne šole Primoža Trubarja Laško.

Material poslan v vednost in uporabo:
- nadzornemu odboru občine,
- političnim strankam v občini,
- krajevnim skupnostim v občini,
- sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.