Vabila sej občinskega sveta (25. redna seja)

Številka: 032-11/2018
Datum: 17. 4. 2018V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

25. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 4. 2017, ob 17. uri
v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in

B) sprejem


DNEVNEGA REDA:
1. Sprejem zapisnika 24. seje z dne 28. 3. 2018

2. Potrditev realizacije sklepov 24. seje z dne 28. 3. 2018

3. Družbene dejavnosti
3/1 Zaključna poročila za leto 2017:
a. Policijska postaja Laško
b. Knjižnica Laško
c. STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
d. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško - Radeče
e. Študentski, mladinski in otroški center Laško

3/2 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2017:
a. Skupnost občin Slovenije
b. Združenje občin Slovenije

3/3 Lokalni program kulture 2018-2021

4. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
4/1 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2017
4/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2018
4/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško – skrajšani postopek
4/4 Predlog Sklepa o znižanju subvencije omrežnine za vodovodno infrastrukturo – za gospodinjstva in nepridobitno dejavnost

5. Gospodarstvo
5/1 Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Laško – 1. obravnava
5/2 Novelacija načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Laško
5/3 Poročilo o delovanju LAS Raznolikost podeželja v letu 2017

6. Proračun in javne finance
6/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018 – skrajšani postopek
6/2 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018
6/3 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 – 2. obravnava
6/4 Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019
6/5 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2019
6/6 Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe in predlog Sklepa o redni likvidaciji Javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe

7. Volitve in imenovanja
7/1 Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško – skrajšani postopek
7/2 Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Laško

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Mag. Marko Zidanšek, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
• Alan Hrapot, komandir Policijske postaje Laško,
• Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško,
• Janja Urankar Berčon, direktorica STIK-a Laško,
• Vlado Marot, sekretar Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Laško - Radeče,
• Domen Trkulja, vodja ŠMOCL-a Laško,
• Tomaž Novak, direktor Komunale Laško, d. o. o.


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.