Vabila sej občinskega sveta (26. redna seja)

Številka: 032-13/2018
Datum: 5. 6. 2018

V A B I L O


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m

26. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 13. 6. 2018, ob 17. uri
v Modri dvorani Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in

B) sprejem
DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 25. seje z dne 25. 4. 2018

2. Sprejem zapisnika 2. dopisne seje z dne 17. 5. 2018

3. Potrditev realizacije sklepov 25. seje z dne 25. 4. 2018

4. Potrditev realizacije sklepov 2. dopisne seje z dne 17. 5. 2018

5. Gospodarstvo in komunalna dejavnost, okolje in prostor
5/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2017 in Plan gradnje za leto 2018
5/2 Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Laško – 2. obravnava
5/3 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 979/1, k. o. Plazovje

6. Družbene dejavnosti
6/1 Zaključno poročilo JZ Regijsko študijsko središče za leto 2017
6/2 Predlog Lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje 2018 - 2021

7. Volitve in imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorice Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško

8. Vprašanja in pobude

9. Razno


Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško                                  
Franc ZDOLŠEK                                     


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Mag. Marko Zidanšek, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
• Alojz Babič, Adriaplin, d. o. o.

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.