Vabila sej občinskega sveta (27. redna seja)

Številka: 032-15/2018
Datum: 25. 9. 2018
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m

27. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 3. 10. 2018, ob 17. uri
v Modri dvorani Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in
B) sprejem

DNEVNEGA REDA:
1. Sprejem zapisnika 26. seje z dne 13. 6. 2018

2. Sprejem zapisnika 1. izredne seje z dne 20. 6. 2018

3. Potrditev realizacije sklepov 26. seje z dne 13. 6. 2018

4. Potrditev realizacije sklepa 1. izredne seje z dne 20. 6. 2018

5. Proračun in razpolaganje z nepremičninami
5/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2018 z oceno realizacije za leto 2018
5/2 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško 2/2018 za leto 2018 – skrajšani postopek
5/3 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2018
5/4 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin – skrajšani postopek

6. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
6/1 Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v Občini Laško – 1. obravnava


7. Splošne zadeve
7/1 Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Laško – skrajšani postopek

8. Imenovanja in občinska priznanja
8/1 Predlog Sklepa o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Laško
8/2 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj
8/3 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca

9. Vprašanja in pobude

10. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško                           
Franc ZDOLŠEK                               

Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Laško,
- uslužbenci Občinske uprave Laško,
- Mag. Marko Zidanšek, član Državnega sveta RS,
- Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS.

Material poslan v vednost in uporabo:
- nadzornemu odboru občine,
- političnim strankam v občini,
- krajevnim skupnostim v občini,
- sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.