Vabila sej občinskega sveta (11. redna seja)

Številka: 032-10/2024
Datum: 25. 4. 2024

V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m
11. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 8. 5. 2024,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji
 
DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika 10. seje z dne 3. 4. 2024
2. Realizacija sklepov 10. seje z dne 3. 4. 2024

3. Področje gospodarstva in komunalne dejavnosti
3/1 Poročilo podjetja Adriaplin, d. o. o., o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2023 in plan gradnje za leto 2024
3/2 Letno poročilo JP Komunale Laško, d. o. o., za leto 2023

4. Področje družbenih dejavnosti
4/1 Letni poročili za leto 2023:
a) Laški bilten (s finančnim načrtom in programom dela za leto 2024)
b) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško

5. Volitve in imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta JP Komunale Laško
5/2 Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje članov Sveta območne izpostave JSKD Laško
5/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
5/4 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Vrtca Laško
5/5 Predlog Soglasja k imenovanju direktorja JZ Knjižnice Laško

6. Odgovori na vprašanja in pobude

7. Vprašanja in pobude
8. Razno
 
Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Ksenija Mahnič, Adriaplin, d. o. o.,
• Tomaž Novak, JP Komunala Laško, d. o. o.
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.